Pekársky tovar

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
16.933,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 08:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
20.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
IČO: 42141443
Ul. slovenských partizánov 1129/49 , 01701 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Rezák
Telefón: +421 424323766
Fax: +421 42424322281
Email: sospb@sospb.edu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa par. 7 ods. 1 písm. d
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pekársky tovar
II.1.2) Hlavný kód CPV
15810000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
babičkina buchtička, banketka, bageta, dalamánka, rožky, chlieb, linecké pečivo, moravský koláč, osie hniezdo, pletenky, droždie, strúhanka, vianočka, žemľa...
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
16 933,41 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je realizovaná cez IS EVO a všetko info nájdete tu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2022