Potvrdenia o pôvode biometánu

  Zadávateľ:
MH Teplárenský holding, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
20.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2022 15:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.06.2022
  Dátum zverejnenia:
20.06.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MH Teplárenský holding, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36211541
Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Erneková
Telefón: +421 556192440
Email: lenka.ernekova@mhth.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.mhth.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Potvrdenia o pôvode biometánu
Referenčné číslo: DNS 44
II.1.2) Hlavný kód CPV
22456000-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
FG05-4 - Na priemyselné použitie
CB30-1 - Na plyn
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Obstarávateľ zriaďuje DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie potvrdení o pôvode biometánu, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Cieľom tohto zámeru je umožnenie určenia zodpovedajúceho množstva zemného plynu odobraného z plynárenskej siete ako biometánu (bioplynu), čo okrem iného umožní určenie pomernej časti biomasy v zemnom plyne spaľovanom v prevádzkach obstarávateľa povinne zaradených v schéme EU ETS. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v prospech obstarávateľa, ktorý vykonáva činnosť v rámci závodov na území Slovenskej republiky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
20 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90731210-5
24321111-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: MH Teplárenský holding, a.s. a jeho jednotlivé závody umiestnené na území Slovenskej republiky.
II.2.4) Opis obstarávania
Potvrdenia o pôvode biometánu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu dynamického nákupného systému.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
20 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 zákona o VO preukáže uchádzač predložením týchto dokladov a dokumentov: podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o VO Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky prehľadom o dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží zároveň z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov za požadované roky.
Obstarávateľ bude akceptovať aj informáciu uchádzača, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk).
V prípade nemožnosti predloženia uvedených dokladov s ohľadom na miestne pravidlá platiace v krajine sídla uchádzača, môže splnenie tejto podmienky uchádzač preukázať iným dostatočne jednoznačným spôsobom (napr. Audítorská správa). Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO.
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ bude v rámci vyhodnotenia žiadostí o zaradenie do DNS za účelom zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania ihneď písomne žiadať záujemcov o predloženie dokladu/dokladov nahradených JED-om podľa § 39 ods. 6 zákona o VO.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o VO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti dosiahol celkový obrat vo výške: min. 120 000 000 € alebo ekvivalent v inej mene.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina dodávateľov bude povinná
pred uzatvorením zmluvy vytvoriť združenie osôb podľa príslušných ustanovení súkromného práva alebo inú zákonnú formu spolupráce fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len združenie), a to v rovnakom zložení ako skupina dodávateľov, ktorá predložila ponuku. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia musí nepochybne vyplývať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti členov združenia, kto a akou časťou sa bude na plnení zákazky podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne a že zotrvajú v združení počas celej realizácie zákazky; túto dokumentáciu musí skupina dodávateľov predložiť obstarávateľovi pred uzatvorením zmluvy.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Keďže predmetným oznámením sa len vyhlasuje dynamický nákupný systém, konkrétne podmienky vykonania zákazky budú uvedené vždy vo výzve na predkladanie ponúk.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, či sa použije elektronická aukcia alebo nie. Túto informáciu obstarávateľ vždy zverejní vo výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2022 15:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 15.08.2022
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Doba trvania DNS je od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 28. februára 2023 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Informácia k bodu I.6) Hlavná činnosť okrem uvedenej činnosti v bode I.6) aj Elektrická energia.
4. Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o VO. prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
5.V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj.
6.Ponuky a žiadosti o zaradenie v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a budú vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID BOK). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutárny orgán danej spoločnosti.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutárneho orgánu danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE.
c) vložením dokumentu preukazujúceho štatutárny orgán a na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutárneho orgánu, alebo bol vyhotovený zaručenou konverziou.
d) vložením plnomocenstva na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutárneho orgánu aj splnomocnencom, alebo bol vyhotovený zaručenou konverziou.
e) vložením autentifikačného kódu, ktorý bude uchádzačovi zaslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutárneho organu uchádzača v listinnej podobe formou doporučenej zásielky. Doručenie autentifikačného kódu zvyčajne trvá 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
Autentifikáciu podľa bodov a),b),c), d) vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 h.
7.Nejedná sa o zelené ver. obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na soc. aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.06.2022