2.etapa zateplenia školy

  Zadávateľ:
Spojená škola
  Predpokladaná hodnota:
47.205,03 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.07.2022 12:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
20.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola
IČO: 17050499
Československej armády 24, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Jozef Zanovit
Telefón: +421 434133062
Email: ssmt@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.tendernet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
par.7 ods.1 písm.d
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
2.etapa zateplenia školy
Referenčné číslo: PT03/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru (rozpočtu + krycí list rozpočtu) uvedených v prílohe zadania doplnený o fotodokumentáciu.

Jedná sa o päťpodlažný objekt s plochou strechou, pôdorys budovy ma tvar obdĺžnika s maximálnymi rozmermi 16,08 x 54,5 m.
Obnova školskej budovy predstavuje zateplenie obvodového muriva, demontáž mreží na prízemí, klampiarske práce na prízemí (odstránenie a oplechovanie parapetov).
V architektonickom riešení navrhovaná rekonštrukcia z vizuálneho hľadiska výrazne nemení charakter stavby, dá jej novší modernejší architektonický výraz.
Objekt ostane napojený na všetky existujúce inžinierske siete.
Rekonštrukcia nebude mať vplyv na životné prostredie.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
47 205,03 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru (rozpočtu + krycí list rozpočtu) uvedených v prílohe zadania doplnený o fotodokumentáciu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku.

Obsah ponuky:
A) Vyplnený výkaz a výmer (rozpočet rozpočtu + krycí list rozpočtu) (dostupný v prílohe),

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
B) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky aktuálny ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.

C) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.07.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka 12285, ktorá je zverejnená v súťažných podkladoch aj napriek označeniu (cez text) DRAFT je oficiálnou verziou výzvy na predkladanie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2022