Rekonštrukcia MK pri obecnom úrade v obci Výborná

  Zadávateľ:
Obec Výborná
  Predpokladaná hodnota:
93.561,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
20.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Výborná
IČO: 00326739
Výborná 12, 05902 Výborná
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia MK pri obecnom úrade v obci Výborná
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri obecnom úrade
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
93 561,40 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané údaje k rekonštrukcii :

a) Plocha zrekonštruovanej cesty: 531 m2
b) Plocha zrekonštruovaného parkoviska: 230 m2
c) Plocha zrekonštruovaného chodníka: 109 m2

Uchádzač uvedie svoje identifikačné údaje a cenu v prílohe č. 1 súťažných podkladov - Návrh uchádzača na plnenie
kritéria.

Uchádzač naceňuje výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č.2 súťažných podkladov.

Podrobnejší opis je uvedený v projektovej dokumentácií, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Bližšie podmienky plnenia zákazky sú uvedené v zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu č.4 súťažných podkladov.

Obhliadka miesta plnenia : dobrovoľná. Miesto plnenia je verejne dostupné.

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, materiál, typ, krajinu
pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní min. množstva a
minimálnych kvalitatívnych a technických parametrov. Minimálnymi parametrami sa rozumejú parametre aspoň na
úrovni opisu, alebo kvalitatívne a technicky vyššie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO Verejný obstarávateľ overí na základe informácií/ údajov
z verejných zdrojov/registrov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti :

3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona : zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom :

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola
vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 ods.1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

3.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3.4. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR
uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku
verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia
vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (tzn. stavebné práce na
výstavbe alebo rekonštrukcii ciest), v minimálnej výške 60.000 EUR bez DPH kumulatívne alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
I.) Zhotoviteľ sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 10% z celkovej ceny diela bez DPH v zmysle bodu 11.10. zmluvy o dielo, na bankový účet Objednávateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo.

II.) Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 5 % z ceny bez DPH v zmysle bodu 5.8. zmluvy o dielo
(ďalej len zádržné).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Lehota zhotovenia diela: do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

Ponuka predložená uchádzačom v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO
musí obsahovať:

a)Prílohu č. 1 návrh uchádzača na plnenie kritéria : v zložení cena bez DPH, DPH, cena s DPH, prípadne ceny celkom (v prípade neplatcu DPH). Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej ponuky vrátane identifikačných údajov obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ a IČ DPH

b)Nacenený výkaz výmer: v editovateľnej forme, ktorý tvorí prílohu č. 2. Uchádzač naceňuje výkaz výmer v predloženej
štruktúre. Je zakázané meniť uvedené množstvá bez súhlasu verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom :
I.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej aj ako RPVS) a nie je zapísaný v RPVS;

II.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS;

III.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS sú osoby,
uvedené v § 11ods.1 písm c);

IV.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa
výhod, ktorým je osoba podľa v §11 ods.1 písm c);

Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o RPVS v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :

- neuzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky
- nepodpísať Zmluvu s uchádzačom, ak verejný obstarávateľ nebude maž zabezpečené, resp. schválené zdroje na
prefinancovanie predmetu zákazky.

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

Variantné riešenie sa nepripúšťa. Predmet zákazky nie je možné deliť na časti. Uchádzač predkladá ponuku na celý
predmet zákazky.

Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi.

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti
podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Komunikácia a predloženie ponuky:

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v zmysle § 187l ods. 3 zákona elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html. V súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov do IS EVO VER. 18 odporúčame záujemcom článok : https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.06.2022