Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 45 – hala HARD - R

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
854.388,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
17.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Filip Adamove
Telefón: +421 960317664
Email: filip.adamove@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mod.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 45 – hala HARD - R
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-309/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216200-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom investičnej akcie je celková rekonštrukcia jestvujúcej haly využívanej na skladovanie pre parkovanie a údržbu vojenskej techniky. Objekt sa nachádzajú v Mestských kasárňach v Michalovciach na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v správe MO SR, na parc. č. 4648/22, k.ú. 836 915 Michalovce, zapísané na liste vlastníctva č. 5825.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
854 388,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45311000-0
45261410-1
45432110-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mestské kasárne, Užhorodská č. 1, 071 01 Michalovce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom investičnej akcie je celková rekonštrukcia jestvujúcej haly využívanej na skladovanie pre parkovanie a údržbu vojenskej techniky.
Stavba bude pozostávať z celkovej rekonštrukcie jestvujúcej haly. V hale bude vytvorených osem parkovacích miest.
Na základe požiadavky investora na vnútornú teplotu +15°C sú navrhnuté nové obvodové steny a strecha, podlaha nová s požadovanou únosnosťou, jestvujúca oceľová konštrukcia haly sa ošetrí protipožiarnym náterom a doplní novou nosnou konštrukciou na streche pre vetracie a vykurovacie jednotky s tepelným čerpadlom vzduch vzduch, plošina na servis. Jestvujúce vstupné brány sa nahradia novými rolovacími dverami s ovládaním zvnútra, v dvoch bránach sa osadia vstupné dvere. Prístup na strechu bude novými rebríkmi na servisné plošiny.
Podľa požiadavky požiarnej ochrany bude osadený vnútorný hydrant napojený na požiarny rozvod. Bočné steny haly sa opatria protipožiarnym náterom.
Elektroinštalácia bude napojená z pôvodnej rozvodnej skrine, nové vnútorné a vonkajšie osvetlenie úsporné ovládané pohybovým čidlom. Na zadnej stene haly budú osadené zásuvky na 220 V, 24 V a na krajoch haly 400 V. Signalizácia výskytu CO2 a SO2 bude vyvedená do sirény. Dátový kábel slaboprúdová prípojka bude dovedená z budovy č. 40 do haly č. 45 podzemne, ukončená káblovou hlavou. Zrealizuje sa nový rozvod bleskozvodu.
Vykurovanie a vetranie haly bude riešené vetracími jednotkami na streche so zdrojom tepla a chladu tepelným čerpadlom. Z dôvodu statického zaťaženia strechy sú jednotky umiestnené na krajoch strechy, prívod vzduchu potrubím na úrovni spodnej väznice vírivou výustkou. Tesne pod strechou je osadený nasávací otvor vnútorného vzduchu na predohrev vetracieho vzduchu.
Odvod výfukových spalín z motora a turbíny pre každé parkovacie miesto je riešené samostatným ventilátorom s hadicami vhodnými pre teplotu spalín, posuvnými od vstupných dverí až po parkovaciu polohu. Vyvedenie spalín je ukončené nad strechu a ovládanie ventilátora je pri vstupnej bráne.
Odvod dažďových vôd zo strechy na prednej stene haly bude napojené do jestvujúcej kanalizácie, na zadnej stene voľne na zem.
Rekonštrukcia prístupovej plochy pred bránami bude v šírke 6 m, vyspádovaná do jestvujúcich kanálových vpustí, rozšírená o pridané dvere a s tým súvisiacu plochu.
Podrobný rozsah prác je uvedený v Projektovej dokumentácii, Stavebnom povolení
a vo Výkaze výmer, ktoré sú prílohou týchto súťažných podkladov.
Použitie stavebných výrobkov, technických zariadení alebo systémov s konkrétnymi obchodnými názvami v projektovej dokumentácii nie je záväzné pre zhotoviteľa stavby za predpokladu dodržania minimálnych technických parametrov uvedených výrobkov, t. j. je možné použiť ekvivalent.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
854 388,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode č.1 oddielu A.2 PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v bode č.2 oddielu A.2 PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode č. 3 oddielu A.2 PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 10:00
Miesto: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa (ďalej len komisia) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi (vrátane vysvetľovania súťažných podkladov) sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Ďalšie informácie ku komunikácii sú uvedené v bode 9 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.

V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO Úrad vlády SR na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je doporučená. Bližšie informácie k obhliadke sú uvedené v bode 12 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 112 ods. 14 vo väzbe na § 46 ZVO. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 15 000,- EUR. Ďalšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v bode 16 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ sa súladne s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v oddiele A.3 "Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia" súťažných podkladov (tzv. super reverz).

Ďalšie informácie k podmienkam účasti:
Ak bola hodnota stavebných prác vyjadrená v inej mene ako EUR, uchádzač prepočíta túto hodnotu na EUR kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bol tento kurz ECB stanovený.

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako piatimi rokmi od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 114 ods. 1 ZVO aj Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením. Ďalšie podrobnosti a informácie týkajúce sa k JED a čestnému vyhláseniu sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov.

Ďalšie informácie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov.

skratkou "ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Toto verejné obstarávanie nie je zeleným ani sociálnym verejným obstarávaním.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.06.2022