„Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Dom Jana Hálu, ul. Jana Hálu 41, 032 61 Važec –rekonštrukcia NKP drevenice“

  Zadávateľ:
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
  Predpokladaná hodnota:
14.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
17.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
IČO: 36145238
Tranovského 3, 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Richard Gregor
Telefón: +421 445522758
Email: lgpmb@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.galerialm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Dom Jana Hálu, ul. Jana Hálu 41, 032 61 Važec –rekonštrukcia NKP drevenice“
II.1.2) Hlavný kód CPV
71242000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie RPD., inžinierska činnosť a odborný autorský dohľad projektanta.
Predmetná drevenica (NKP = národná kultúrna pamiatka) Dom Jána Hálu sa nachádza v obci Važec. Objekt stojí v záhrade za Domom Jana Hálu, ktorý je expozíciou Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Hálova drevenica bola postavená v roku 1925, do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok SR bola zapísaná v roku 1963. Drevenicu pôvodne obýval český maliar Ján Hála, ktorý žil a tvoril väčšinu svojho života vo Važci. Neskôr sa presťahoval do murovaného domu v prednej časti areálu, v ktorom je zriadená jeho pamätná izba. V nedeľu ráno 29.8.2021 poškodil požiar takmer 100 ročnú Hálovu drevenicu. Drevenica nebola využívaná pre výstavné účely galérie. Pri požiari neboli poškodené žiadne zbierkové predmety Liptovskej galérie. V drevenici sa v čase mimoriadnej udalosti nachádzali predmety etnografického charakteru, no vďaka rýchlemu zásahu záchranných zložiek sa drvivú väčšinu z nich podarilo z objektu vyniesť. Požiar nezasiahol murovaný Hálov dom, no zhorela kôlňa pri drevenici a došlo k vážnemu poškodeniu strešnej konštrukcie na samotnej drevenici.
Dom reprezentuje ľudovú stavbu s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou, charakteristickú pre región Liptov. Pamiatkové hodnoty autentickej ľudovej architektúry pred jej poškodením požiarom spočívali v zachovanom dispozičnom riešení, hmotovom členení, architektonickom výraze s tvaroslovnými detailmi, konštrukčnom a materiálovom riešení domu a jeho vnútorného zariadenia (kachľová pec).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
14 100,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie Projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre predmetný objekt. V rámci projektových prác je nutné riešiť komplexnú obnovu exteriéru a interiéru drevenice vrátane pridružených priestorov v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu číslo konania: KPUZA-2022/7176-5/26507/BER zo dňa 30.03.2022;

PD bude členená na :
Časť 1 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby RPD,
Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby,
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby,
Časť 4 - Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby,

Pri spracovaní RPD. požadujeme zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov objednávateľa a poverených zástupcov Liptovskej Galérie a podmienky KPÚ Žilina, ako aj všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného konania a podmienky vnesené do stavebného povolenia stavby zapracovať do RPD.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 e) a f) zákona 343/2015 Z. z.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie Projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre predmetný objekt. V rámci projektových prác je nutné riešiť komplexnú obnovu exteriéru a interiéru drevenice vrátane pridružených priestorov v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu číslo konania: KPUZA-2022/7176-5/26507/BER zo dňa 30.03.2022;

PD bude členená na :
Časť 1 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby RPD,
Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby,
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby,
Časť 4 Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby,

Pri spracovaní RPD. požadujeme zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov objednávateľa a poverených zástupcov Liptovskej Galérie a podmienky KPÚ Žilina, ako aj všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného konania a podmienky vnesené do stavebného povolenia stavby zapracovať do RPD.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Rozsah predmetu zákazky
Časť 1 Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby RPD, musí byť vypracovaná v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnostíUNIKA 2022, Bratislava s.r.o.
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - (technické správy, koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, dokumentácia prevádzkových súborov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby minimálne :

- Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 1:20),
- Protipožiarne zabezpečenie stavby,
- Statické posúdenie stavby,
- Elektroinštalácia štruktúrované káblové rozvody, EZS,
- Bleskozvod,
- Vnútorné vybavenie (pec, ...),
- Výkaz výmer (Zadanie),
- Položkový rozpočet (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa),

Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby.
Predmetom tejto časti zákazky je prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácii dotknutých v stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na začatie stavebného konania a zabezpečenie SP. Vypracovanie a podanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu. Súčasťou ceny za predmet zákazky sú aj správne poplatky za vydanie SP. Činnosť končiaca vydaním a právoplatnosťou Stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
Predmetom tejto časti je spolupráca zhotoviteľa ako projektanta s objednávateľom ako investorom pri súťaži na výber zhotoviteľa stavby. Činnosti v rámci uvedenej spolupráce : aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) v čase vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky), bezodkladné zodpovedanie otázok uchádzačov v procese verejného obstarávania, následná úprava výkazu výmer (zadania) a rozpočtu stavby, spolupráca s objednávateľom ako investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Činnosť bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.
Časť 4 Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby OAD
Predmetom tejto časti zákazky je výkon občasného autorského dohľadu počas celého priebehu realizácie stavby, účasť na kontrolných dňoch stavby v závislosti od požiadaviek objednávateľa, prípadné nevyhnutné úpravy PD počas realizácie stavby. Zhotoviteľ uvedie výkon OAD v jednotkovej cene za 1hodinu výkonu OAD a cenu za celkový objem výkonu OAD v počte 50 hodín, počas celej doby realizácie stavby predpokladanej na dobu 4 mesiacov. Zmluva na výkon OAD bude uzatvorená až pred realizáciou stavby a nebude súčasťou ZoD na časť 1, 2 a 3 rozsahu predmetu zákazky. Zhotoviteľ garantuje cenu na časť 4 OAD, po dobu 5 rokov od uzatvorenia ZoD na časť 1, 2 a 3 rozsahu predmetu zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.06.2022