Rekonštrukcia cesty II/502 Naháč - Dechtice, km 61,140 - 65,000

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
905.730,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
17.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
IČO: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD.
Telefón: +421 335531287
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/8700
Hlavná adresa(URL): https://www.spravaciest.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia cesty II/502 Naháč - Dechtice, km 61,140 - 65,000
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom Rekonštrukcia cesty II/502 Naháč - Dechtice a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí samostatnú prílohu a je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
905 730,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
45233141-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
cesta II/502 Naháč - Dechtice v km 61,140 - 65,000 kumulatívneho staničenia cestnej databanky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia úseku cesty II/502 Naháč Dechtice v km 61,140 65,000 kumulatívneho staničenia cestnej databanky. Úsek sa začína na križovatke s cestou III/1275 a končí pred križovatkou s cestou III/1276.Nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 3880 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy a podložia. Odvodňovacie zariadenie priekopy nachádzajúce sa v celom úseku cesty je potrebné obnoviť a vyčistiť, aby bolo funkčné a stojatá voda neznehodnocovala teleso komunikácie. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia (ak bude vyhovujúce).
Oprava je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm a uloženie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD) a/alebo pokládkou geomreže. Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené Ak to bude potrebné, bude vybudovaná nová nespevnená krajnica, ktorá bude zvrchu spevnená recyklátom. Predpokladá sa čistenie a prehĺbenie priekop a čistenie priepustov na rekonštruovanom úseku. Na niektorých úsekoch bude osadené nové cestné zvodidlo určeného typu.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia, obsiahnutých v PD, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom tejto zákazky.
Predmetom zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
V projektovej dokumentácií sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby si úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek správcov sietí a stavebné práce realizoval tak, aby nedošlo k poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
905 730,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 119
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 18 000 EUR.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením.

Podrobné znenie podmienok účasti je uvedené vo Zväzku 4 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky - uchádzač predloží vyjadrenie z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky - nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
V zmysle §114 ods.2 zákona o VO osoba, ktorej zdroje majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač okrem §32 ods. 1 písm. e) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o VO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.

Podrobné znenie podmienok účasti je uvedené vo Zväzku 4 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO - zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiaceho zamestnanca stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác.

§ 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona VO. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
V zmysle §114 ods.2 zákona o VO osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o VO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO - zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podob. charakteru ako je predmet zákazky (opravy alebo rekonštrukcie ciest) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO v minimálnom kumulatívnom fin. objeme 900 000 EUR bez DPH s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchod. podmienok.
Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, uchádzač predloží zoznam referencií vedených v Evidencii referencií ÚVO. V zozname uvedie názov objednávateľa a zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto, lehotu a cenu plnenia v EUR bez DPH a registr. číslo referencie. Zoznam referencií musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o VO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, splnenie podmienky účasti preukáže svojím vyhlásením o ich uskutočnení s doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiaceho zamestnanca stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác.
Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu a dokladu o odbornej spôsobilosti.
Profesijný životopis musí obsahovať titul, meno a priezvisko, údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie prac. pomeru, pozícia, ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do), dátum a podpis zamestnanca.
Profesijným životopisom musí uchádzač preukázať, že riadiaci zamestnanec stavbyvedúci má minimálne 5-ročnú odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícii stavbyvedúceho, rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky.
Uchádzačom navrhovaný riadiaci zamestnanec stavbyvedúci musí vlastniť doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie inžinierske stavby splnomocňujúci na vykonanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie, že ním navrhovaný riadiaci zamestnanec - stavbyvedúci bude k dispozícii v čase plnenia zmluvy.

§ 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa. Uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č. 9 Čestné vyhlásenie o subdodávkach súťažných podkladov, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok.
Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a ods.7 zákona o VO.

Podrobné znenie podmienok účasti je uvedené vo Zväzku 4 súťažných podkladov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.07.2022 10:30
Miesto: Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk funkcionalitu elektronického prostriedku EVO, ktorá umožňuje online sprístupnenie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené ponuky a elektronický prostriedok EVO automaticky vytvorí a odošle zápisnicu z otvárania ponúk členom komisie a všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné
obstarávanie s využitím jeho funkcionalít. Systém EVO je dostupný na adrese : https://www.uvo.gov.sk/portal-systemuevo-5f5.html.

2.) Vysvetlenie k dĺžke trvania zákazky ( bod II.2.7 výzvy) : V dĺžke trvania zákazky je zarátaná lehota na odovzdanie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, t.j. 21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác (do 14 týždňov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, t.j. 98 dní). Celková doba trvania zákazke je 119 dní (21 + 98 dní).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.06.2022