Vozidlo na zber a prepravu odpadu - nové

  Zadávateľ:
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
  Predpokladaná hodnota:
177.250,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.06.2022 11:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
17.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
IČO: 36168475
Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michala Musalová
Telefón: +421 911229390
Email: konatel@ekos-sl.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
právnická osoba zriadená alebo založená na osobitný účel
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vozidlo na zber a prepravu odpadu - nové
Referenčné číslo: 1/2022/EKOS
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zákazka pozostáva z obstarania tovaru, špeciálneho vozidla určeného na zber a prepravu odpadu s rotačným systémom lisovania nové ani raz nepoužité, ročník výroby 2022, podľa technických parametrov a požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe tejto výzvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
177 250,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstarať 1 ks tovaru, nové ani raz nepoužité špeciálne vozidlo na zber a prepravu odpadu s rotačným systémom lisovania, s výkonom motora od min. 230 do 240 kw, s celkovou hmotnosťou od min 18000,00 do max. 19000,00 kg, a objemom nadstavby min 15 max 16m3.
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy daného vozidla v počte min 3 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v slovenskom jazyku, pozostávajúcej s návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie k podvozku nákladného automobilu a nadstavbám, zabezpečenie montáže k podvozku a taktiež zaškolenie obsluhy. Stroj, ktorí je predmetom zákazky musí spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem vrátane hygienických.
Verejný obstarávateľ požaduje dodržať Termín dodania predmetu zákazky najneskôr v súlade s termínom uvedeným v návrhu Kúpnej zmluvy do 31.12.2022
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.06.2022 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.06.2022