Rekonštrukcia priestorov v prevádzke AOMV BANSKÁ BYSTRICA

  Zadávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
1.327.999,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
17.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
IČO: 44855206
Sklabinská 20, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
Telefón: +421 911748271
Email: obstaravanie@aomvsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.aomvsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Opravy osobných, nákladných a špeciálnych automobilov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia priestorov v prevádzke AOMV BANSKÁ BYSTRICA
Referenčné číslo: AOAS-2-42/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia interiérových priestorov v administratívnej časti, príjmu osobných motorových vozidiel, skladového hospodárstva a technologického zázemia, úprava haly na výrobu evidenčných čísiel v jestvujúcom objekte AUTOMOBILOVÝCH OPRAVOVNÍ MV SR, a.s., prevádzka Banská Bystrica.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 327 999,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., Mičínska cesta 4051/21, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
-SO01 - Rekonštrukcia interiéru v objekte č. 53347
-SO02 - Rekonštrukcia interiéru v objekte č. 536313
-SO03 - Rekonštrukcia - príjem
-SO04 - Rekonštrukcia administratíva
-SO05 - Rekonštrukcia klampiarne
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 327 999,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.
b)Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
c)Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
d)Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
e)Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f)Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
g)Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
Podľa §33 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 2:
a)Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky musí obsahovať, že záujemca za obdobie posledných troch rokov nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržiava splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.), alebo obsahuje prísľub o poskytnutí úveru. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace.
b)Záujemca/uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v jeho mene, v ktorom vyhlási, že nemá otvorený účet ani záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
a) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

b)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za rovnaký alebo podobný charakter sa považuje výstavba resp. rekonštrukcia budov) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 1 000.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ požaduje minimálne jednu referenciu, ktorá zahŕňa práce spojené výstavbou alebo rekonštrukciou budov.

b) Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia:
Stavbyvedúci minimálne 1 osoba
Riadiaci zamestnanec stavbyvedúci (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb (výstavba alebo rekonštrukcia budov priemyselných objektov) na pozícii stavbyvedúci a to účasťou na riadení stavieb v požadovanej minimálnej kumulatívnej investičnej hodnote 400.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise)
doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na technické, technologické a energetické vybavenie alebo ekvivalent dokladu.
Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:
-meno a priezvisko,
-vzdelanie,
-údaje o zamestnaní (názov zamestnávateľa, obdobie zamestnania, trvanie pracovného pomeru, pracovná pozícia),
praktické skúsenosti (názov a sídlo odberateľa, názov referenčného projektu, hodnota referenčného projektu, popis pozície na referenčnom projekte, obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/),
dátum a podpis riadiaceho zamestnanca

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.07.2022 09:05
Miesto: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu "Otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
2. Uchádzač predkladá ponuku a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
3. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky,
prostredníctvom systému IS Eranet s využitím všetkých jeho funkcionalít.
4. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme Eranet moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme Eranet. Prečítanie
elektronickej správy v systéme IS Eranet záujemcom/uchádzačom ani obstarávateľom nemá súvis s momentom
doručenia.
5. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre jedného člena
skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci ponuky. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu
zákazky pre jednotlivé časti predmetu zákazky.
7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.06.2022