Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (VS)

  Zadávateľ:
Národné centrum zdravotníckych informácií
  Predpokladaná hodnota:
28.754.734,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.06.2022
  Dátum zverejnenia:
16.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné centrum zdravotníckych informácií
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165387
Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Email: Katarina.GrejtakBednarikova@nczisk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/630
Hlavná adresa(URL): www.nczisk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436301
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (VS)
Referenčné číslo: NCZI-RISEZ-2022-VS
II.1.2) Hlavný kód CPV
72212100-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Cieľom implementácie predmetu zákazky - Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (RISEZ) je rozšíriť a doplniť elektronické služby, doplniť nové komponenty a minimalizovať problematické oblasti pri používaní elektronických služieb systému ezdravie v sektore zdravotníctva. RISEZ doplní nástroje a služby pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť poskytovanú motivovaným a do procesu hlbšie zapojeným občanom a pacientom. Dôraz bude kladený aj na lepšie využívanie ľudských zdrojov v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a znižovanie administratívnej záťaže zdravotníckych pracovníkov.
Predmetom projektu je zber štruktúrovaných údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a súvisiacich výkonoch zdravotnej starostlivosti od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zníženie administratívnej záťaže zdravotníckych pracovníkov, zapojenie občana do procesu edukácie, prevencie, diagnostiky a liečby zabezpečené otvorenie systému implementáciou nových služieb a API.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji softvérového diela.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
28 754 734,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48100000-9
48170000-0
48180000-3
48211000-0
48614000-5
48810000-9
48814200-9
72212180-4
72267100-0
72261000-2
72267000-4
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Cieľom implementácie predmetu zákazky - Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (RISEZ) je rozšíriť a doplniť elektronické služby, doplniť nové komponenty a minimalizovať problematické oblasti pri používaní elektronických služieb systému ezdravie v sektore zdravotníctva. RISEZ doplní nástroje a služby pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť poskytovanú motivovaným a do procesu hlbšie zapojeným občanom a pacientom. Dôraz bude kladený aj na lepšie využívanie ľudských zdrojov v procese poskytovania ZS a znižovanie administratívnej záťaže ZPr.
Predmetom projektu je zber štruktúrovaných údajov o poskytnutej ZS a súvisiacich výkonoch ZS od PZS, zníženie administratívnej záťaže zdravotníckych pracovníkov, zapojenie občana do procesu edukácie, prevencie, diagnostiky a liečby zabezpečené otvorenie systému implementáciou nových služieb a API.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji softvérového diela.
Projekt vychádza zo schválenej štúdie uskutočniteľnosti na: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/303d27ef-1279-edd3-85d3-7c06dc3a20c5?tab=basicForm Podrobné vymedzenie častí predmetu zákazky tvorí samostatnú časť B.1 a B.2 súťažných podkladov.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji softvérového diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 754 734,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
91
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a to z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ako súčasť projektu Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva, výzva OPII-2019/7/47-NP, kód ITMS2014+ 311071Y211 a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Trvanie zmlúv:
Zmluva o dielo: do 16 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.
Servisná zmluva: na dobu určitú, a to na max. 75 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a požiadavky vo vzťahu k podmienkam účasti osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Poskytnutie súčinnosti je uvedené v bode 22 časti A.1 súťažných podkladov
2. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami v súvislosti svykonaným dielom a poskytnutými službami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv, ako v termínoch stanovených pre verejného obstarávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si verejný obstarávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených úspešnému uchádzačovi, ktoré vznikli s plnením zmlúv. Bližšie informácie k výkonu kontroly sú uvedené v návrhu zmlúv.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2022 10:30
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom na to určenej funkcionality systému JOSEPHINE umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku na predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverzná verejná súťaž).
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE a využitím všetkých jeho funkcionalít. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v IS JOSEPHINE. Podrobné informácie o IS JOSEPHINE určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://josephine.proebiz.com/sk/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému IS JOSEPHINE.
4. JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JEDom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
5. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že v rámci stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky prieskumom trhu viedol následne s hospodárskymi subjektami, ktoré predložili cenovú ponuku v prieskume trhu, prípravné trhové konzultácie (PTK) v súlade s ust. § 25 ods. 1 zákona o VO na predmet zákazky Prieskum trhu za účelom stanovenia PHZ pre projekt 'Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva'. Dokumenty z PTK sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18499/summary
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávania, obstarávanie inovácií; jedná sa o obstarávanie zahrňujúce sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.06.2022