Maliarske práce v bytových a nebytových priestoroch v majetku a v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
70.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.06.2022
  Dátum zverejnenia:
16.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Maliarske práce v bytových a nebytových priestoroch v majetku a v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov
Referenčné číslo: CS 8735/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45442100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie maliarskych prác v bytových a nebytových priestoroch v majetku a v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov.
V štruktúre cenovej ponuky za maliarske práce (na 1m2, 1 bm, 1 hod./osoba, 1 deň, 1 ks, 1 rebro) je zahrnutá aj obhliadka, meranie plochy na maľovanie a jej ocenenie, náklady za použitý materiál, vykládka, doprava, upratanie hrubej špiny po maľovaní, odvoz a likvidácia odpadu po maľovaní.
Vysťahovanie nábytku pred a po maľovaní manipulácia s bežným nábytkom (stôl, stolík, stolička, kreslo, zásuvkový kontajner, skrinka, skriňa, sedačka). Cena za vysťahovanie sa vzťahuje na 1 bytový alebo nebytový priestor bez prekonania poschodí.
Maliarske práce sa budú vykonávať na základe písomných záväzných čiastkových objednávok mestskej časti až do vyčerpania finančných prostriedkov predpokladaného objemu hodnoty zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie maliarskych prác v bytových a nebytových priestoroch v majetku a v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov.
V štruktúre cenovej ponuky za maliarske práce (na 1m2, 1 bm, 1 hod./osoba, 1 deň, 1 ks, 1 rebro) je zahrnutá aj obhliadka, meranie plochy na maľovanie a jej ocenenie, náklady za použitý materiál, vykládka, doprava, upratanie hrubej špiny po maľovaní, odvoz a likvidácia odpadu po maľovaní.
Vysťahovanie nábytku pred a po maľovaní manipulácia s bežným nábytkom (stôl, stolík, stolička, kreslo, zásuvkový kontajner, skrinka, skriňa, sedačka). Cena za vysťahovanie sa vzťahuje na 1 bytový alebo nebytový priestor bez prekonania poschodí.
Maliarske práce sa budú vykonávať na základe písomných záväzných čiastkových objednávok mestskej časti až do vyčerpania finančných prostriedkov predpokladaného objemu hodnoty zákazky.
Osoba splnomocnená na strane obstarávateľa k vecnému konaniu v rozsahu predmetnej zákazky je: Ing. Švecová, tel. 02/ 48284268, e- mail: andrea.svecova@ruzinov.sk
Ostatné špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe 5 - Návrh rámcovej zmluvy o dielo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického
verejného obstarávania ERANET.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.06.2022