SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín – zateplenie fasády a odstránenie havarijnej situácie okien a dverí na budove školy

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Predpokladaná hodnota:
233.307,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.06.2022 12:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.06.2022
  Dátum zverejnenia:
16.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola obchodu a služieb
IČO: 00158518
Pelhřimovská 1186/10, 02680 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Kubáň
Telefón: +421 435863164
Email: kuban@sosdk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/295
Hlavná adresa(URL): www.sosdk.edupage.org
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín – zateplenie fasády a odstránenie havarijnej situácie okien a dverí na budove školy
Referenčné číslo: 2/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín zateplenie fasády a odstránenie havarijnej situácie okien a dverí na budove školy je výmena výplní otvorov a zateplenie obvodových plášťa budovy v areáli SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín, stavba budova školy, súp. č. 1186, postavená na pozemku parc. KN-C č. 390/56, k.ú. Veľký Bysterec, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, zapísaná na LV č. 2786.

Podrobný opis je uvedený v časti 2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v Prílohe č. 2 - Výkaz výmer, v Prílohe č. 9 - Výkres okien a dverí a v Prílohe č. 10 - Technické požiadavky na stavebné práce, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Odporúčame záujemcom si pozrieť aj prílohu s fotodokumentáciou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
233 307,06 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Pre odstránenie havarijného stavu okenných konštrukcií je nutná výmena všetkých okien a vstupných dvier. Navrhované sú okná plastové, biele s trojsklom s max. Uw = 0,8. Stavebné otvory budú rozmerovo pôvodné, ktoré je potrebné si pred výrobou zamerať. V Prílohe č. 10 tejto výzvy - Technické požiadavky na stavebné práce sú okrem iného uvedené okná, ktoré sa nebudú realizovať a ostávajú pôvodné a tak isto sú uvedené okná, pre ktoré sa bude zmenšovať stavebný otvor zamurovaním. Pri stavebných úpravách bude potrebné vyvesiť okenné krídla a vybúrať okenné rámy. Pre osadenie nových okien, dverí do pôvodných otvorov bude potrebné osekať časť omietok ostenia a po osadení opraviť vnútorné omietky a len vnútorné steny s oknami vymaľovať. Dôvodom zateplenia je zníženie tepelnej náročnosti budovy. Po výmene okien a dverí, bude potrebné eliminovať zvýšený únik tepla aj cez murované obvodové konštrukcie. Zároveň budú obnovené vonkajšie omietky. Obvodové murivo bude zateplené tepelnou izoláciou z grafitového polystyrénu hrúbky 200 mm. Súčasťou zákazky je aj výmena odkvapového systému s ponechaním pôvodných hákov a inštalácia zatemňovacích interiérových roliet.

Podrobný opis je uvedený v časti 2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v Prílohe č. 2 - Výkaz výmer, v Prílohe č. 9 - Výkres okien a dverí a v Prílohe č. 10 - Technické požiadavky na stavebné práce, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Odporúčame záujemcom si pozrieť aj prílohu s fotodokumentáciou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia:

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,

-uchádzač, so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch (Obchodný a živnostenský register).

-uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR, predkladá doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo ak štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno tento doklad nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým podpísaným čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy (podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. b) ZVO:
- zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie (uvedie link na referenciu na portáli UVO),
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. ZVO, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 150 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Prepočítací kurz inej meny je stanovený na deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku Úradu. Ak sa splnenie podmienky preukazuje uchádzač referenciou v zozname referencií vedenej Úradom môže byť v ponuke uvedený len odkaz.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.06.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.06.2022