Pečiatky textové

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
104.790,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.06.2022
  Dátum zverejnenia:
15.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Golubović Bulajcsíková
Telefón: +421 220462407
Email: natalia.golubovicbulajcsikova@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.employment.eranet.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pečiatky textové
Referenčné číslo: VOB/129/2022-M_ORVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
30192153-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie textových pečiatok. Verejný obstarávateľ požaduje dodávať samonamáčacie s poduškou modrou, čiernou a červenou podľa zadaného typu pečiatky. Bližšie informácie o technických parametroch jednotlivých položiek tvoriacich predmet zákazky sú uvedené v prílohe č. 2 rámcovej dohody - Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky. Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
104 790,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Viď príloha č. 1 rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie textových pečiatok. Verejný obstarávateľ požaduje dodávať samonamáčacie s poduškou modrou, čiernou a červenou podľa zadaného typu pečiatky. Bližšie informácie o technických parametroch jednotlivých položiek tvoriacich predmet zákazky sú uvedené v prílohe č. 2 rámcovej dohody - Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky. Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
104 790,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39, § 114 alebo § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa:

1.§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, pričom podľa ZVO je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, odporúča sa, aby v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uviedol v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie, tiež súčet cien plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky a link na stránku, kde je referencia zverejnená.

Sken zoznamu sa predkladá formou podpísaného dokumentu oprávnenou osobou uchádzača.
Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej súhrnnej kumulatívnej výške 60 000,00 EUR bez DPH, pričom za predmet rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky sa považuje výroba a dodanie textových pečiatok.

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tejto Výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Nepožaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.06.2022 10:15
Miesto: MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava Odbor realizácie verejného obstarávania, IS ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk(OP)bude v súlade §52ZVO verejné a v súlade s §20 ods.11ZVO sa vykonáva v syst. ERANET,a to sprístupnením ponúk členom komisie na vyhod.ponúk po vložení prihlasovacieho mena a hesla členmi komisie. OP vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť el. ponuky a následne otvorí ponuku. Verejný obst. doručí zápisnicu z OP v zmysle § 52 ods. 3 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania správ, dokumentov, preberania dokumentácie k zákazke a predkladanie elektronickej ponuky sa realizuje v systéme ERANET. Doručenie do uvedeného systému je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta dátovej správy v systéme. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme ERANET, sa zaregistruje do systému na webovej adrese https://employment.eranet.sk/ alebo na www.eranet.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prístupové heslo pre prihlásenie do systému ERANET za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh, predkladanie elektronických ponúk. Registrovaný uchádzač v systéme ERANET sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prihlasovacie meno a heslo, ktoré si nastavil pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému ERANET má uchádzač vo svojom profile Prehľad zákaziek neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať výlučne elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
2.Verejný obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania PDF. V elektronicky podanej ponuke musia byť jednotlivé dokumenty v ponuke podpísané oprávnenou osobou a môžu byť predložené ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.
3. Predmet zákazky sa zadáva postupom verejnej súťaže podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO pre podlimitné zákazky, zverejnením vo vestníku ÚVO (tzv. superreverzná verejná súťaž).
4.Podľa § 114 ods. 1 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 alebo čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.06.2022