Multifunkčné komunálne vozidlo

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.06.2022
  Dátum zverejnenia:
15.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Nitra
IČO: 17336007
Špitálska 6, 95001 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Hodošiová
Telefón: +421 376545773
Email: kristina.hodosiova@fnnitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.fnnitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Multifunkčné komunálne vozidlo
Referenčné číslo: 94/2022/KHO
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144700-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
dodanie 1 ks multifunkčného komunálneho vozidla podľa špecifikácie uvedenej v prílohe výzvy na predkladanie ponúk
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
dodanie 1 ks multifunkčného komunálneho vozidla podľa špecifikácie uvedenej v prílohe výzvy na predkladanie ponúk
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí byť oprávnený dodávať tovar, kt. zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, kt. zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v kt. je uchádzač zapísaný.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: irelevantné
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: irelevantné
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.06.2022