Kanalizačné rúry

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
1.112,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.06.2022
  Dátum zverejnenia:
15.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
IČO: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Jasnická
Telefón: +421 326509311
Email: sctsk@sctsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sctsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kanalizačné rúry
Referenčné číslo: SC/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
39370000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky bude dodanie kanalizačných rúr 6 ks PP korugovaných rúr. Špecifikácia: K2 SN8 400/6000. Cenová ponuka musí byť vrátane dopravy na stredisko Trenčín, Brnianska 3 a všetkých ostatných nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky. Rúry budú určené na odvodnenie cesty III/1862 v obci Trenčianske Mitice.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 112,76 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky bude dodanie kanalizačných rúr 6 ks PP korugovaných rúr. Špecifikácia: K2 SN8 400/6000. Cenová ponuka musí byť vrátane dopravy na stredisko Trenčín, Brnianska 3 a všetkých ostatných nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky. Rúry budú určené na odvodnenie cesty III/1862 v obci Trenčianske Mitice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom systému EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.06.2022