Rekonštrukcia cesty III/1319 - mesto Leopoldov, km 2,860 - 3,187

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
74.911,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.06.2022
  Dátum zverejnenia:
15.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
IČO: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD.
Telefón: +421 335531287
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/8700
Hlavná adresa(URL): https://www.spravaciest.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia cesty III/1319 - mesto Leopoldov, km 2,860 - 3,187
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zadania zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty III/1319 v km 2,860 3,1870 kumulatívneho staničenia cestnej databanky. Úsek začína na ceste III/1319 v meste Leopoldov a končí o 327m v smere staničenia na ceste III/1319 v meste Leopoldov. Nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 327 m.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm a uloženie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a
porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácií, ktorá je samostatnou súčasťou
súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
74 911,56 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zadania zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty III/1319 v km 2,860 3,1870 kumulatívneho staničenia cestnej databanky. Úsek začína na ceste III/1319 v meste Leopoldov a končí o 327m v smere staničenia na ceste III/1319 v meste Leopoldov. Nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 327 m.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm a uloženie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a
porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia, obsiahnutých v PD, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ).

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácií, ktorá je samostatnou súčasťou
súťažných podkladov.
V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný zabezpečiť vytýčenie a zameranie dostupných inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Opätovná obnova vodorovného dopravného značenia po ukončení rekonštrukčných prác nie je súčasťou zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO - t. j. je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky (verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti uchádzača overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra, resp. v Zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie).
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti overí na web. stránke Úradu pre verejné obstarávanie, včasti Vestník aregistre, Register osôb so zákazom).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní vrátane doručovania sa uskutočňuje elektronicky spôsobom určeným
funkcionalitou elektronického prostriedku EVO ver. 18.0.
2.) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
3.) Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
4.) Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom (1) mieste v poradí.
5.) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa návrhom na plnenie kritérií umiestnil na prvom (1)
mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky a označí jeho ponuku za úspešnú.
6.) Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
7.) Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, verejný
obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka bola zaradená medzi hodnotené ponuky a ktorý sa umiestnil návrhom na plnenie kritérií na ďalšom mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky .
8.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak:
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v týchto súťažných podkladoch,
zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, ponuky uchádzačov budú vyššie ako
predpokladaná hodnota zákazky, nezodpovedajú finančným možnostiam verejného obstarávateľa, nebola predložená ani jedna ponuka.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.06.2022