Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2022/2023

  Zadávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
178.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.06.2022
  Dátum zverejnenia:
15.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
IČO: 36836567
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Jombíková
Telefón: +421 918543284
Email: katarina.jombikova@bbrsc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.bbrsc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2022/2023
Referenčné číslo: BBRSC/009/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
34927100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to posypového materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme, baleného v Big bag o hmotnosti balenia 1 tona, s účinnosťou rozmrazovania 34° C a menej, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé skládky posypových materiálov Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. (ďalej len BBRSC a. s.) na obdobie zimnej sezóny 2022/2023. Celkový odber za uvedené obdobie je 396 ton. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je upravená v Kúpnej zmluve (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v Špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
178 200,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to posypového materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme, baleného v Big bag o hmotnosti balenia 1 tona, s účinnosťou rozmrazovania 34° C a menej, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé skládky posypových materiálov Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. (ďalej len BBRSC a. s.) na obdobie zimnej sezóny 2022/2023. Celkový odber za uvedené obdobie je 396 ton. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je upravená v Kúpnej zmluve (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v Špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Predmet zákazky musí spĺňať technické parametre v súlade s Technickým predpisom TP 039 vydaným Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne parametre:
MgCl2 min. 46,50 %
MgSO4 max. 0,60 %
KCl max. 0,80 %
NaCl max. 0,90 %
CaCl2 max. 0,10 %
Br- max. 0,70 %
Fe max. 15,00 mg.kg-1
As max. 0,10 mg.kg-1
Cd max. 0,10 mg.kg-1
Pb max. 1,00 mg.kg-1
Zn max. 0,50 mg.kg-1
účinnosť rozmrazovania -34 °C a menej (t. j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy povinný verejnému obstarávateľovi predložiť nasledovné dokumenty:
Vyhlásenie o zhode výrobku
Kartu bezpečnostných údajov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, čo preukáže Výpisom z Obchodného registra alebo Výpisom zo zoznamu hospodárskych subjektov,

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. čestné vyhlásenie (príloha č. 4 tejto Výzvy), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte pdf.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. dokladovať zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia.

§ 34 ods. 1 písm. m) 2. ZVO, t. j. uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením certifikátov, alebo potvrdení s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie, alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu a doložením vzoriek, opisov alebo fotografií ponúkaných tovarov v minimálne požadovanej úrovni štandardov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže:
-súhrnné množstvo dodaných tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky, t. j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, v celkovej hodnote spolu minimálne 140 000,00 EUR bez DPH.

Za dodávku tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodávka rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) 2. zákona bude splnená, ak uchádzač predloží:
-kópiu originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie Protokolu o skúške deklarujúceho splnenie parametrov predmetu zákazky podľa bodu 2.2 tejto Výzvy vydaného notifikovanou, prípadne autorizovanou osobou.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.06.2022