Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
116.796,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.06.2022
  Dátum zverejnenia:
15.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Galvanková
Telefón: +421 556419185
Email: viera.galvankova@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice
Referenčné číslo: MK/A/2022/16854
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236250-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je regenerácia vnútrobloku (sadovnícko architektonické riešenie) za účelom premeny existujúceho
nevyužívaného priestoru s detským ihriskom na oddychovú zónu s parkovými úpravami vrátane drobnej architektúry,
mestského mobiliáru a herných prvkov.
Návrh verejného osvetlenia predpokladá výmenu jestvujúcich stožiarov a napojenie novej časti na existujúce osvetlenie.
Riešené územie je situované vo vnútroblokovom priestore na Čínskej ulici č. 1-19 na sídlisku Ťahanovce v Košiciach.
Územie navrhovanej oddychovej zóny sa nachádza na parcele č. 3467/3 (s celkovou výmerou 4 192 m2 a
riešenou výmerou 1 924 m2 ) v katastrálnom území Nové Ťahanovce. Pozemok je vo vlastníctve mesta Košice, Trieda
SNP 48/A, 040 01 Košice.
Pre podrobnejší rozsah prác a dodávok je spracovaná projektová dokumentácia realizačného stupňa vypracovaná
autorizovanou osobou Ing. arch. Alexander Lami pod názvom ,,Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice".
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
116 796,90 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je regenerácia vnútrobloku (sadovnícko architektonické riešenie) za účelom premeny existujúceho nevyužívaného priestoru s detským ihriskom na oddychovú zónu s parkovými úpravami vrátane drobnej architektúry, mestského mobiliáru a herných prvkov.
Kompozíciu tvoria dva hlavné dláždené chodníky. Pôvodné schody sa navrhujú rekonštrukciou transformovať na terénnu rampu tak, aby vznikol ďalší bezbariérový vstup na územie. Pôvodné schodiská sú navrhované na komplexnú rekonštrukciu. Pozdĺž hlavného diagonálneho chodníka je navrhovaná spevnená plocha s funkciou krátkodobej rekreácie. Plocha je tvorená mlatovým povrchom. Na ploche sú umiestnené lavičky a odpadkové koše. Návrh počíta s umiestnením šľapajových cestičiek, ktoré vytvárajú okrem doplnkových kompozičných osí aj dodatočné vstupy na územie. Drobnú architektúru tvoria navrhované schodiská; gabionové múriky, ktoré predstavujú funkciu priestorového prvku s možnosťou sedenia. Herné prvky sú umiestnené do trávnatej plochy medzi mlatovú plochu s lavičkami a kríkový záhon navrhnutý k existujúcej výsadbe krov.
Návrh verejného osvetlenia predpokladá výmenu jestvujúcich stožiarov a napojenie novej časti na existujúce osvetlenie.
Riešené územie je situované vo vnútroblokovom priestore na Čínskej ulici č. 1-19 na sídlisku Ťahanovce v Košiciach.
Územie navrhovanej oddychovej zóny sa nachádza na parcele č. 3467/3 (s celkovou výmerou 4 192 m2 a riešenou
výmerou 1 924 m2 ) v katastrálnom území Nové Ťahanovce. Pozemok je vo vlastníctve mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice. Pre podrobnejší rozsah prác a dodávok je spracovaná projektová dokumentácia realizačného stupňa vypracovaná autorizovanou osobou Ing. arch. Alexander Lami pod názvom ,,Regenerácia vnútrobloku -Oddychová zóna Čínska ulica, Košice".
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, za účelom realizácie projektu: Regenerácia vnútroblokov v meste Košice.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Podmienky účasti:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon").
1. Uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce
2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Doklady:
Na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač predkladá požadované doklady na základe stanovených podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) , resp. ods. 4 a 5 zákona.
1. Uchádzač kópiu oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác 1), ktoré zodpovedá predmetu zákazky nepredkladá a
to z dôvodu, že verejný obstarávateľ má prístup do informačných systémov verejnej správy alebo ho overí na Úrade pre
verejné obstarávanie, ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov. Ak by uchádzač nebol zapísaný v
zozname hospodárskych subjektov alebo ak by vyhľadávanie v príslušných informačných systémoch verejnej správy
nebolo dlhšie možné, v takom prípade bude uchádzač požiadaný o doplnenie daného dokladu.
2. Podpísané čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienok plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať zo strany
verejného obstarávateľa v Slovenskom jazyku, zo strany záujemcov alebo uchádzačov v Slovenskom jazyku alebo môže byť aj v Českom jazyku.
4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 zákona
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu
verejného obstarávania.
5. Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE
(http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf).
7. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov a nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora, alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa uvedeného zákona, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.06.2022