„Obstaranie strojnotechnologického vybavenia zberného dvora“ v Tvrdošovciach

  Zadávateľ:
Obec Tvrdošovce
  Predpokladaná hodnota:
246.203,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.07.2022 14:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.06.2022
  Dátum zverejnenia:
15.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Tvrdošovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309338
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Čapúchová
Telefón: +421 356492413
Fax: +421 356492105
Email: koodis.sala@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.tvrdosovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
KOODIS spol.s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 905607388
Email: koodis.sala@koodis.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Obstaranie strojnotechnologického vybavenia zberného dvora“ v Tvrdošovciach
Referenčné číslo: Tvrdošovce 03/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
16000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup strojného zariadenia a kontajnerov pre zberný dvor v Tvrdošovciach. Jedná sa o nasledovné zariadenia:
1. Traktor 1 ks,
2. Príves za traktor 1 ks,
3. Drvič odpadu 1 ks,
4. Kontajnery 4 ks.
Špecifikácia jednotlivých zariadení a kontajnerov je v prílohe súťažných podkladov č.2.1 Špecifikácia zariadenia a č.2.2 Špecifikácia kontajnerov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
246 203,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.1 - Traktor
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
34223000-6
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Tvrdošovce.
II.2.4) Opis obstarávania:
Traktor - 1 ks.
Menovitý výkon motora - min. 85 kw
Objem motora - min. 4 400 cm3
Ďalšie podrobnosti sú v špecifikácii č. 2.1, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
88 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov výzvy: výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na triedený zber komunálnych odpadov.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.2 - Príves za traktor
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34223000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Tvrdošovce.
II.2.4) Opis obstarávania:
Príves za traktor - 1 ks
Celková hmotnosť min. 12,5 t
Užitočná hmotnosť min. 10 t
Ďalšie podrobnosti sú v špecifikácii č. 2.1, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 470,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov výzvy: výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na triedený zber komunálnych odpadov.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č.3 Drvič odpadu
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Tvrdošovce.
II.2.4) Opis obstarávania:
Drvič odpadu - 1 ks
Priemer drviacej komory min. 780 mmmin. 780 mm
Počet kladívmin. 92 s vídiovými koncovkami
Ďalšie podrobnosti sú v špecifikácii č. 2.1, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
127 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov výzvy: výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na triedený zber komunálnych odpadov.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť č.4 Kontajnery
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Tvrdošovce.
II.2.4) Opis obstarávania:
Veľkokapacitný kontajner pre ramenové reťazové nosiče určený na zber separovaného odpadu- 4 ks
Objem kontajneru - min. 7 m3
Ďalšie podrobnosti sú v špecifikácii č. 2.2, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 483,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov výzvy: výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na triedený zber komunálnych odpadov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo podľa § podľa § 49 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, alebo spôsobom podľa § 152 zákona. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania:
1.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.2 Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého JED musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.
1.7 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.07.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 15:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P.Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom, v prípade konateľa spoločnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné: ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s §
20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
4. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
5. Vzhľadom na podmienky účasti sa nejedná o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.06.2022