Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra - II.

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
234.122,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.06.2022
  Dátum zverejnenia:
15.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš
Telefón: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Email: danis.lukas@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nitra.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra - II.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Riešené územie projektu "Obytný súbor Párovce" sa nachádza v NITRE, v mestskej časti Staré mesto, v jednej z
historicky najstarších lokalít mesta v blízkosti jeho centrálnych polôh. V riešenom území sa v prevažnej miere nachádzajú
objekty s funkciou trvalého bývania, čiastočne je zastúpená aj funkcia občianskej vybavenosti Problémom v niektorých
častiach riešeného územia je existencia vysokej zelene, ktorá nekoncepčnou výsadbou resp. nepravidelnou údržbou
vytvára v blízkosti niektorých obytných objektov nevhodné podmienky na bývanie (nedostatočná insolácia bytových
priestorov). Naopak absencia vysokej zelene pozdĺž miestnych komunikáciách ohraničujúcich riešené územie je citeľná
hlavne z hľadiska vytvorenia prvotnej izolačnej bariéry (prašnosť, hlučnosť) medzi existujúcimi dopravnými zariadeniami
a obytnými objektami. Stav technickej infraštruktúry v riešenom území je zastaralý, nevyhovujúce a morálne zastaralé
sú rozvody a zariadenia verejného osvetlenia, elektrických zariadení. Na predmetnom území sa zrealizujú dve lokality s
cieľom adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzania prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a
hluku.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
234 122,06 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
katastrálne územie Nitra v zmysle projektovej dokumentácie
II.2.4) Opis obstarávania:
Riešené územie projektu "Obytný súbor Párovce" sa nachádza v NITRE, v mestskej časti Staré mesto, v jednej z
historicky najstarších lokalít mesta v blízkosti jeho centrálnych polôh. V riešenom území sa v prevažnej miere nachádzajú objekty s funkciou trvalého bývania, čiastočne je zastúpená aj funkcia občianskej vybavenosti Problémom v niektorých častiach riešeného územia je existencia vysokej zelene, ktorá nekoncepčnou výsadbou resp. nepravidelnou údržbou vytvára v blízkosti niektorých obytných objektov nevhodné podmienky na bývanie (nedostatočná insolácia bytových priestorov).
Naopak absencia vysokej zelene pozdĺž miestnych komunikáciách ohraničujúcich riešené územie je citeľná
hlavne z hľadiska vytvorenia prvotnej izolačnej bariéry (prašnosť, hlučnosť) medzi existujúcimi dopravnými zariadeniami
a obytnými objektami. Stav technickej infraštruktúry v riešenom území je zastaralý, nevyhovujúce a morálne zastaralé
sú rozvody a zariadenia verejného osvetlenia, elektrických zariadení. Na predmetnom území sa zrealizujú dve lokality s
cieľom adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzania prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a
hluku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
234 122,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302040J298
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na dodržiavanie Metodického usmernenia č. 11-2019, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie dňa 22.11.2019, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten
uchádzač/záujemca, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, čo uchádzač/záujemca
preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť tieto údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
K vyžiadaniu informácie podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO je uchádzač povinný v svojej ponuke predložiť potrebné údaje v súlade s § 32 ods. 3 ZOV.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v
ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade použitia jednotného európskeho dokumentu na preukázanie splnenia podmienok účasti bude súčasťou jeho ponuky vyplnený jednotný európsky dokument, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej
podmienky:
Bod 1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil v referenčnom období minimálne dve zákazky na stavebné práce s predmetom rovnakým alebo obdobným ako je predmet zákazky, pričom zároveň preukáže, že minimálne jedna takto definovaná stavba bola v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 40.000,00 EUR bez DPH. Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne identifikáciu a predmet stavby, termín realizácie stavby, rozpočtový náklad stavby a kontaktnú osobu s kontakt na túto osobu pre
overenie uspokojivého dodania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto
súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.07.2022 11:00
Miesto: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie sa uskutočni prostredníctvom portálu Josephine, v
ktorej bude mat možnosť každý uchádzač, ktorý predloží ponuku sledovať otváranie ponúk,
pričom systém Josephine automaticky zverejni obchodne názvy všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií.
Otváranie ponúk sa tiež uskutočni na vyššie uvedenej kontaktnej adrese v súlade s textom súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Všetky informácie sú uvedené v tejto výzve a v súťažných podkladoch k zákazke.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Verejné obstarávanie nie je s prihliadnutím na podmienky účasti, technické špecifikácie prípadne iné podmienky možné
označiť ako zelené VO, obstarávanie inovácií a ani VO zamerané na soc. aspekt.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.06.2022