Zhotovenie a dodanie projektových dokumentácií, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru

  Zadávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
183.333,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.06.2022
  Dátum zverejnenia:
14.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Národová
Telefón: +421 267295147
Email: anna.narodova@euba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zhotovenie a dodanie projektových dokumentácií, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky podľa súťažných podkladov je zhotovenie a dodanie projektových dokumentácií v podrobnosti realizačného projektu s výkazmi výmer pre 5 stavieb, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru:
- Rekonštrukcia Študentského domova Horský park Hroboňova 4, Bratislava;
- Rekonštrukcia Študentského domova Starohájska 4, Bratislava;
- Rekonštrukcia Študentského domova Vlčie hrdlo, Bratislava;
- Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská 1 a študentskej jedálne, Bratislava;
- Rekonštrukcia budov EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1 Bratislava, Výučba 1, Výučba 2 a objektu školičky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
183 333,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - RŠD HP Hroboňova 4, BA
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - Rekonštrukcia Študentského domova Horský park Hroboňova 4, Bratislava.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - RŠD Starohájska 4, BA.
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - Rekonštrukcia Študentského domova Starohájska 4, Bratislava.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
14 166,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - RŠD Vlčie hrdlo, BA.
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - Rekonštrukcia Študentského domova Vlčie hrdlo, Bratislava.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu -RŠD Dolnozemská a ŠJ, BA
Časť č.: 4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská 1 a študentskej jedálne, Bratislava.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
20 833,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - R EU v Bratislave V1 a V2 a OŠ, BA.
Časť č.: 5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu - Rekonštrukcia budov EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1 Bratislava, Výučba 1, Výučba 2, a objektu školičky.
Podrobne opísané v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
86 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) alebo čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom.
1.2Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
1.3Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v súlade s § 152 ZVO,
b)uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
1.4Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.3b) tejto časti vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.5Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
1.6Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo čestným vyhlásením) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia Verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
1.7 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.8Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.07.2022 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doručovanie, zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.
2.Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup podlimitnej reverznej súťaže, podľa §112 ods. 7 písm. b) ZVO.
3. Súťažné podklady k predmetnému verejnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3 tohto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
4. Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.06.2022