Vybudovanie oplotenia jedálne

  Zadávateľ:
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
14.163,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.06.2022
  Dátum zverejnenia:
14.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
IČO: 00160458
1. mája 2, 91135 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr.Pavol Kováč
Telefón: +421 901918417
Email: pavol.kovac@glstn.tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Gymnázium Ľudovíta Štúra,1.mája 2,Trenčín
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie oplotenia jedálne
II.1.2) Hlavný kód CPV
45342000-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie .
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
14 163,13 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie oplotenia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne na ulici 1.mája č.2. Typ oplotenia jedálne bude rovnaký, aký je použitý na jestvujúcom oplotení areálu susediaceho multifunkčného ihriska gymnázia. Oplotenie bude zrealizované z panelov NYLOFOR 3D zelené, zvarované z oceľových drôtov, upevnené na stĺpikoch BEKAFIX ULTRA. Stĺpiky sa osadia do vyvŕtaných otvorov v zemi a po osadení zabetónujú. Celková dĺžka oplotenia 74,50m, výška oplotenia nad terénom 3,0 m. Oplotenie bude inštalované sekvenčne: stĺpik panel stĺpik panel. Súčasťou zákazky je aj úprava plochy medzi oplotením a jedálňou výsadbou trávnika.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu [§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO]
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu [§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO]
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V cene budú započítané aj náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na predmetnom území a vytýčenie hranice pozemku geodetom. Bližšia špecifikácia rozsahu prác viď vypracovaná jednoduchá projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.06.2022