IPR EBO 10410 DOPLNENIE BARIÉR FO TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTOV JE V2 V SE-EBO

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.117.876,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.07.2022 12:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.06.2022
  Dátum zverejnenia:
14.06.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Andrea Fitošová
Telefón: +421 910673839
Email: andrea.fitosova@seas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.seas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
IPR EBO 10410 DOPLNENIE BARIÉR FO TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTOV JE V2 V SE-EBO
Referenčné číslo: 2022/10486
II.1.2) Hlavný kód CPV
35121000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
IPR EBO 10410 Doplnenie bariér FO technologických objektov JE V2 v SE-EBO - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a následnej realizácie doplnenia bezpečnostného oplotenia, elektronickej zabezpečovacej signalizácie a mechanických zábranných prostriedkov dotknutých technologických objektov v areáli jadrového zariadenia SE EBO V2.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 117 876,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71300000-1
72260000-5
45255400-3
45222300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne, a.s. závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
II.2.4) Opis obstarávania
IPR EBO 10410 Doplnenie bariér FO technologických objektov JE V2 v SE-EBO - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a následnej realizácie doplnenia bezpečnostného oplotenia, elektronickej zabezpečovacej signalizácie a mechanických zábranných prostriedkov dotknutých technologických objektov v areáli jadrového zariadenia SE EBO V2.
Detailný opis je uvedený v prílohe Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 117 876,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 25
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Z každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený zadržať 10% z fakturovanej sumy podľa bodu 5.6 Návrhu Zmluvy.
Zhotoviteľ bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 1.000.000,-EUR v zmysle čl.13 Návrhu Zmluvy
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO.
2.2Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a preukázať ich splnenie predložením nižšie uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku / žiadosť o účasť;
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
oživnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba,
podnikateľ - príspevková organizácia),
ovýpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v
obchodnom registri),
oiné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
3. Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom ak zápis uchádzača/záujemcu v zozname hospodárskych subjektov neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZoVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v žiadosti o účasť.
4. Záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZoVO.
5. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
6. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača/záujemcu.
7. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
8. Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda záujemca (ak nie je zapísaný v ZHS, alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov.
9. Obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné. Záujemca alebo uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety uvedie v žiadosti o účasť alebo v ponuke identifikáciu verejného obstarávania, v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti o účasť v ktorej sa tento doklad nachádza.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, a preukáže ich splnenie predložením uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):
- V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO : Zoznam dodávok tovaru/poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v kumulatívnej hodnote min. 200 000,- EUR bez DPH
- V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (expertov) v minimálnom počte 5 osôb, zodpovedných za riadenie realizácie služieb/stavebných prác.
- V súlade s ustanovením § 35 ZoVO musí mať zavedené opatrenia na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001
- V súlade s § 35 ZoVO musí mať na zabezpečenie kvality plnenia zdokumentovaný a funkčný systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001.
- V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 ZoVO uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001
Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v časti A2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v časti A2 Súťažných podkladov.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: 1.Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
2.Doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti musia byť predložené v slovenskom jazyku.
3. Ak sa záujemca zúčastní verejného obstarávania ako skupina fyzických osôb/právnických osôb, musí pri preukazovaní splnenia podmienok účasti uviesť všetkých svojich členov, a to predložením nasledovných dokladov:
Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať vo všetkých veciach súvisiacich s týmto verejným obstarávaním, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov spoločnú právnu formu, napr. zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Plná moc vystavená pre jedného z členov skupiny
Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v časti A2 Súťažných podkladov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zhotoviteľ predloží bankovú záruku počas plynutia záručnej doby v zmysle bodu 5.2 Návrhu Zmluvy
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné zdroje obstarávateľa
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/realizáciu predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie uvedené v Súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.07.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Napriek zverejneniu súťažných podkladov v profile obstarávateľa odkazom na systém ERANET, obstarávateľ upozorňuje, že súčasťou opisu predmetu zákazky sú aj dôverné informácie. Z uvedeného dôvodu budú dokumenty obsahujúce dôverné informácie sprístupnené záujemcom až po podpise Zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácií v súlade s postupom uvedeným v bode 12 súťažných podkladov. Vzor Zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácií tvorí prílohu súťažných podkladov, a je sprístupnený aj v profile obstarávateľa, ďalšie informácie sú uvedené v kapitole 12. súťažných podkladov.
2. Úspešný uchádzač sa zaväzuje pred podpisom zmluvy obstarávateľovi predložiť v rámci súčinnosti podľa ustanovenia § 56 ods. 8 zákona nasledovné dokumenty:
a)preukázanie skutočnosti, že uchádzač, rovnako ako akýkoľvek jeho subdodávateľ podľa bodu 29.5 Súťažných podkladov nie je sankcionovanou osobou a uzavretie a/alebo plnenie zmluvy s uchádzačom by nevyvolalo porušenie príslušnej sankcie, ktorá sa na tohto uchádzača alebo subdodávateľa vzťahuje, a to predložením riadne a pravdivo vyplneného a podpísaného Vyhlásenia k sankciám a zoznamu vyžadovaných informácií (KYC dotazník);
b) Platnú zmluvu s ÚJD SR v zmysle Vyhlášky UJD SR č.431/2011 Z. z o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, na základe ktorej sa bude môcť oboznamovať a v súvislosti s realizáciou projektu vytvoriť dokumentáciu obsahujúcu utajované skutočnosti (napr. DSV, PKV, KV...). Neuzatvorenie zmluvy s ÚJD SR sa považuje za neposkytnutie riadnej súčinnosti, potrebnej na uzavretie zmluvy v zmysle Vyhlášky UJD SR č.431/2011 Z. z..
3.Platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z., ktoré vydáva Národný bezpečnostný úrad.
Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú podrobné informácie k osobitnej podmienke plnenia zmluvy ako aj k uzatvoreniu zmluvy uvedené v bode 29. súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2022