Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica

  Zadávateľ:
Obec Nitrianska Blatnica
  Predpokladaná hodnota:
242.740,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.06.2022
  Dátum zverejnenia:
14.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nitrianska Blatnica
IČO: 00310824
Nitrianska Blatnica 6, 95601 Nitrianska Blatnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Toman
Telefón: +421 385399114
Email: podatelna@nitrianskablatnica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.tendernet.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
242 740,52 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
V projekte sa riešia stavebné úpravy, ktoré sú potrebné pre zvýšenie energetickej účinnosti objektu. Medzi tieto úpravy patrí :
-zateplenie fasády a strechy-stropu obecného úradu,
-výmena strešnej krytiny, bleskozvodu
-výmena okien a dverí na fasáde
-výmena kotlov, zásobníka TUV, radiátorov, rozvodov kúrenia
-výmena svietidiel na LED svietidla, nové rozvody silnoprúdu a slaboprúdu so zásuvkami
-doplnenie lokálnej rekuperácie do miestností kancelárií
-doplnenie chladiacej klímy do miestností kancelárií

Presný rozsah prác je uvedený v technickej dokumentácii a v zadaní s výkazom výmer, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy.

Charakter stavby predpokladá členenie na stavebné objekty:

1 Zateplenie obvodového plášťa
2 Zateplenie strešného systému
3 Výplne otvorov
4 Vykurovanie
5 Ostatné práce
6 Elektroinštalácia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Na projekt bude podávaná žiadosť o NFP
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti "Požadované prílohy ku cenovej ponuke", a následne v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti "Požadované prílohy ku cenovej ponuke", a následne v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti "Požadované prílohy ku cenovej ponuke", a následne v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.06.2022