Detské ihriská časť č. 2

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
  Predpokladaná hodnota:
57.861,21 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.07.2022 12:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.06.2022
  Dátum zverejnenia:
14.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
Kutlíkova 17, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Miroslav Cák
Telefón: +421 940999690
Email: office@agmpartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Orgán štátnej správy a samosprávy - mestská časť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Detské ihriská časť č. 2
II.1.2) Hlavný kód CPV
37535200-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií:
Pozri časť B.2 súťažných podkladov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
57 861,21 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Obnova detského ihriska Pečnianska, Bratislava Petržalka 2. etapa
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
37535200-9
45255400-3
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pečnianska, Bratislava Petržalka, p. č. 5003
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií:
Pozri časť B.2 súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
31 060,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Obnova detského ihriska Medveďovej
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
37535200-9
45255400-3
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Medveďovej č.32, 851 04 Bratislava-Petržalka
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií:
Pozri časť B.2 súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
26 801,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 56
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje
a) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu dodávok tovaru obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
b) podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní predložením predložením informácie o podiele plnenia z zmluvy o dielo, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom/mi spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídla, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, prípadne čestným vyhlásením, že nemá v úmysle využiť subdodávateľa/ov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšia špecifikácia jednotlivých podmienok týkajúcich sa Technickej a odbornej spôsobilosti je uvedená v časti A.3 písm. C. Súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.07.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.07.2022 12:10
Miesto: online
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.06.2022