Prístavba materskej škôlky

  Zadávateľ:
Obec Láb
  Predpokladaná hodnota:
186.013,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 18:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.06.2022
  Dátum zverejnenia:
13.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Láb
IČO: 00304883
Láb 503, 90067 Láb
Slovensko
Kontaktná osoba: Marián Moravčík
Telefón: +421 347790333
Email: starosta@obeclab.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.obeclab.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístavba materskej škôlky
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Prístavba materskej škôlky
Predmet obstarávania spočíva v realizácii stavebných prác rozšírenia kapacít existujúcich objektov materskej školy v obci Láb prostredníctvom prístavby v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie (príloha č. 1 tejto výzvy). Súčasťou projektovej dokumentácie je i výkresová časť.

Stavebné objekty:
S.O.01 Prístavba materskej škôlky
A Architektonicko stavebné riešenie
A1 Elektroinštalácia
A2 Vykurovanie
A3 Zdravotechnika
A4 - Plynoinštalácia

Financovanie stavby bude zabezpečené z vlastných zdrojov obce ako i zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Pozn. Iba v prípade, ak obec Láb ako žiadateľ o poskytnutie finančného príspevku uspeje v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94.).
Dĺžka realizácie stavebných prác sa odhaduje na 12 kalendárnych mesiacov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
186 013,50 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet obstarávania stavebných prác je bližšie popísaný v prílohe č. 1 - projektová dokumentácia a v prílohe č. 2 - výkaz výmer ako súčasť súťažných podkladov a samotnej Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Financovanie projektu bude zabezpečené v prípade uzatvorenia Zmluvy o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94 na projekt Prístavba materskej škôlky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať osobné postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
e) je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby,

f) nemá uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdeny konečnym rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejny obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne
dostupnych zdrojov (www.orsr.sk / www.zrsr.sk / www.uvo.gov.sk). Splnenie podmienok účasti bude posudzované v
súlade s obsahom tejto vyzvy a so zákonom o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie (uvedie link na referenciu na portáli UVO),
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží minimálne 3 referencie za poslednych 5 rokov na podobny predmet zákazky. Zoznam poskytnutych prác / referencia musí obsahovať: názov/meno a sídlo odberateľa, kontaktné údaje odberateľa (meno, telefónne číslo, email), predmet poskytnutej služby, celková cena za poskytnuté stavebné práce a lehotu dodania. Bližšie informácie o podmienkach technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, v sekcii Podmienky účasti bod 2..
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka bude realizovaná na základe priloženej projektovej dokumentácie a vykazu vymer. Uchádzač je povinny
oboznámiť sa s dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené vo vyzve na
predkladanie ponúk uverejnenej v dokumentoch zákazky a v návrhu zmluvy o dielo. Bližšie informácie sa nachádzajú vo Vyzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 18:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uverejnené v detaile zákazky v záložke Dokumenty zákazky na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442359
2. Komunikácia a predloženie ponuky v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom
elektronického Informačného systému / elektronickej platformy pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), Úradu vlády Slovenskej republiky www.uvo.gov.sk, s využitím všetkych jeho funkcionalít.
3. V prípade potreby, otázky tykajúce sa používania IS EVO záujemca môže zaslať na adresu: eplatforma@vlada.gov.sk alebo kontaktovať pracovníkov telefonicky na čísle: +421 2 209 25 100.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.06.2022