Obnova budovy MsÚ Giraltovce

  Zadávateľ:
Mesto Giraltovce
  Predpokladaná hodnota:
309.829,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.06.2022
  Dátum zverejnenia:
13.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Giraltovce
IČO: 00321982
Dukelská 75, 08721 Giraltovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Emil Mati
Telefón: +421 547322447
Fax: +421 547322301
Email: sekretariat@giraltovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.giraltovce.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25384/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova budovy MsÚ Giraltovce
Referenčné číslo: 01/06/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213150-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Účelom vypracovaného projektu je navrhovanými stavebnými úpravami, na existujúcej štvorpodlažnej administratívnej budove mestského úradu, postavenej na prelome 80-tich a 90-tich
rokov minulého storočia, skolaudovanej v roku 1992, dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budovy odstráneným stavebno-technických nedostatkov existujúcich konštrukcií (nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti jestvujúceho obvodového plášťa, podlahy, stropu, strechy, vonkajších výplňových konštrukcií - okien, balkónových a vchodových dverí, zatekajúcu strechu a absentujúci bleskozvod).
Na objekte je potrebné:
zatepliť obvodový plášť, podlahy, stropy a strechy
dokončiť výmenu pôvodných vonkajších výplňových konštrukcií (okien,
balkónových a vchodových dverí)
vymeniť strešné krytiny
osadiť nový bleskozvod
Stavebné úpravy budú realizované za plnej prevádzky administratívy mestského úradu, matriky a spoločného obecného úradu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
309 829,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Giraltovce, ulica Dukelská, parcela č.KN 538/3 a 538/4.
II.2.4) Opis obstarávania
Účelom vypracovaného projektu je navrhovanými stavebnými úpravami, na existujúcej štvorpodlažnej administratívnej budove mestského úradu, postavenej na prelome 80-tich a 90-tich
rokov minulého storočia, skolaudovanej v roku 1992, dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budovy odstráneným stavebno-technických nedostatkov existujúcich konštrukcií (nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti jestvujúceho obvodového plášťa, podlahy, stropu, strechy, vonkajších výplňových konštrukcií - okien, balkónových a vchodových dverí, zatekajúcu strechu a absentujúci bleskozvod).
Na objekte je potrebné:
zatepliť obvodový plášť, podlahy, stropy a strechy
dokončiť výmenu pôvodných vonkajších výplňových konštrukcií (okien,
balkónových a vchodových dverí)
vymeniť strešné krytiny
osadiť nový bleskozvod
Stavebné úpravy budú realizované za plnej prevádzky administratívy mestského úradu,matriky a spoločného obecného úradu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
309 829,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, z finančných
prostriedkov Slovenskej republiky a z finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov. Operačný program
Kvalita životného prostredia, OPKZP-PO4-SC431-2021-68.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti:
1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.
2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, lebo verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO). Netýka sa
subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje
finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu,
uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca postupovať v zmysle § 33
ods. 1 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.:
Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 600 000,00 EUR bez DPH. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, ak referencia nebola
vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené
dokladom, prekazujúcim ich uskutočnenie,
ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
3. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia
uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 200 000,00 €/ bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
K bodu 2.: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov:
Kľúčový odborník č.1
Stavbyvedúci pre pozemné stavby s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné
osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác.
K bodu 3.: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako
predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských
štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo
záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne v hodnote zákazky (vrátane DPH), platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 10:00
Miesto: Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, kancelária primátora mesta, II.nadzemné podlažie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s §52.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu možných poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu www.josephine.sk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Súťažné podklady budú zverejnené na profile verejného obstarávateľa pod príslušným názvom zákazky. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní ako je žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a ponúk, vysvetlenie podmienok účasti a ponúk a predkladanie ponúk, vysvetľovanie ponúk sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona. Určený informačný systém verejným obstarávateľom na komunikáciu v tomto verejnom obstarávaní je systém JOSEPHINE a je prístupný na webovej stránke:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25384/summary. Záujemca v prípade záujmu o účasť v tomto verejnom obstarávaní sa musí zaregistrovať v uvedenom informačnom systéme (uviesť identifikačné údaje a potvrdiť svoju identifikáciu prostredníctvom systému a svojich uvedených údajov) ak už nie je v systéme zaregistrovaný.
Podrobný návod na použitie inf. sys. vrátane potrebného technického vybavenia je na uvedenej stránke.
2.Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Splatnosť faktúr je minimálne 90 dní.
3.Verejný obstarávateľ týmto informuje o prípadnom použití priameho rokovacieho konania, ak nastane situácia v súlade s § 115 ods. 1 písm. d) ZVO.
4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5.Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v
príslušných právnych predpisoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.06.2022