Likvidácia odpadu

  Zadávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO
  Predpokladaná hodnota:
8.720.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.07.2022 08:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.06.2022
  Dátum zverejnenia:
13.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30222281
Ulica Priemyslu 560, 02901 Námestovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kubala
Telefón: +421 911311929
Fax: +421 435522750
Email: info@jktina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.techsluno.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evoservis.sk/jktina/
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Technické služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Likvidácia odpadu
Referenčné číslo: 1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služby pri likvidácií odpadu. Likvidácia odpadu bude spočívať z prepravy kontajnerov naložených odpadom podľa jednotlivých druhov odpadu z prekládkovej stanice a následnej likvidácií odpadu v zmysle platnej legislatívy. Podrobnejšie informácie sú uvedené v SP.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 720 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Areál skládky Zubrohlava nachádzajúci sa na parcele č. 56/5 k. ú. Slanica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Rozsah požadovaných služieb je uvedený v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti osobného postavenia v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO).
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa postupuje podľa ustanovenia § 32 ods. 2.
Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
Doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti osobného postavenia budú predložené ako kópie originálov alebo
úradne osvedčenej kópie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.07.2022 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 08:45
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Informácie k získaniu zadávacej dokumentácií sa nachádzajú na zriadenom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2246 , Súťažné podklady, informatívny dokument a prílohy potrebné na vypracovanie ponuky sa nachádzajú bezodplatne, neobmedzene, s priamym prístupom v elektronickom prostriedku EVOSERVIS (ďalej len EP EVOSERVIS) na webovej adrese www.evoservis.sk/jktina/ .
2.EP EVOSERVIS zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby
(menom a heslom). EP EVOSERVIS na účely identifikácie a autentifikácie umožňuje aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a) - občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (elektronická identifikačná
karta - EID).
3.Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania sa bude uskutočňovať podľa § 20 ods. 1 zákona o VO písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v slovenskom jazyku. Umožňuje sa komunikácia a výmena
informácií aj v českom jazyku.
4.Elektronický prostriedok na komunikáciu, výmenu informácií vrátane doručovania v procese verejného obstarávania je určený EP EVOSERVIS.
5.Komunikácia, výmena informácií vrátane doručovania medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom
bude prebiehať výhradne prostredníctvom komunikačného rozhrania EP EVOSERVIS.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.06.2022