Odstránenie nezákonne uloženého odpadu umiestneného v lokalite 3 duby na parc. č. 5595/3 v k.ú. Malacky – stavebné materiály obsahujúce azbest

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.443,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.06.2022 13:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.06.2022
  Dátum zverejnenia:
10.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Nikola Gluštíková
Telefón: +421 961027011
Email: Nikola.Glustikova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odstránenie nezákonne uloženého odpadu umiestneného v lokalite 3 duby na parc. č. 5595/3 v k.ú. Malacky – stavebné materiály obsahujúce azbest
Referenčné číslo: CPBA-OTO-2022/002348-006
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Odstránenie nezákonne uloženého odpadu umiestneného v lokalite 3 duby na parc. č. 5595/3 v k.ú. Malacky stavebné materiály obsahujúce azbest.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 443,33 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie zhodnotenia resp. zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o odpad č. 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest (azbestová krytina voľne položená na trávnatom poraste) o hmotnosti cca 2t, umiestneného v lokalite 3 duby na parc. č. 5595/3 v k.ú. Malacky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.06.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Výzva na predloženie ponuky je zverejnená na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25354/summary.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.06.2022