Servis a pravidelné služby súvisiace s užívaním digitálnych frankovacích strojov

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
90.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.06.2022 12:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.06.2022
  Dátum zverejnenia:
09.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: mjr. Bc. Magdaléna Šebianová
Telefón: +421 961054155
Fax: +421 961059027
Email: magdalena.sebianova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis a pravidelné služby súvisiace s užívaním digitálnych frankovacích strojov
Referenčné číslo: SE-OHZ2-2022/004092-004
II.1.2) Hlavný kód CPV
50300000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je servis a pravidelné služby súvisiace s užívaním digitálnych frankovacích strojov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
90 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou 140-tich digitálnych frankovacích strojov, ktoré má MV SR v majetku. Ide o poskytovanie služieb súvisiacich s pozáručným servisom, dopĺňanie dopĺňanie nepoužitého poštovného z účtu kreditovacieho centra do frankovacieho stroja, vytvorenie návrhu štočku odosielateľa pri zmene identifikačných údajov(IČO) podľa požiadaviek užívateľa, prednastavenie najčastejšie používaných poštových produktových skupín, nastavenie a kalibrácia tarifnej váhy, vykonanie preventívnej prehliadky frankovacieho stroja podľa potreby, nainštalovanie zmeny tarif Slovenskej pošty a.s., poskytovanie telefonickej podpory, rozšírenie o GSM komunikačný kit s vlastnou SIM kartou z dôvodu digitalizácie liniek
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.06.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Výzva na predloženie ponuky je zverejnená na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25081/summary.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2022