Regenerácia MK v obci Švábovce

  Zadávateľ:
Obec Švábovce
  Predpokladaná hodnota:
538.617,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.06.2022
  Dátum zverejnenia:
09.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Švábovce
IČO: 00326623
Švábovce 132, 05912 Švábovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Mlynár
Telefón: +421 527793101
Email: sekretariat@obecsvabovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Regenerácia MK v obci Švábovce
Referenčné číslo: PVO/2022/Š
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je regenerácia existujúcej komunikácie v obci Švábovce, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave s nerovnomernou šírkou jednotlivých úsekov, hlavne tam, kde nie sú komunikácie lemované obrubníkmi. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
538 617,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
intravilán obce Švábovce, okres Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
1.Predmetom zákazky je regenerácia existujúcej komunikácie v obci Švábovce, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave s nerovnomernou šírkou jednotlivých úsekov, hlavne tam, kde nie sú komunikácie lemované obrubníkmi.


Vzhľadom na rozsah a situovanie rekonštrukcii MK v rôznych častiach obce, sú jednotlivé ucelené úseky rozčlenené na samostatné stavebné objekty:

SO-01.1 MK Centrum úsek A
SO-01.2 MK Centrum úsek B
SO-01.3 MK Centrum úsek C
SO-01.4 MK Centrum úsek D
SO-02 MK Hlavná úsek E
SO-03 MK Pri ihrisku úsek F
SO-04 MK Dolinky úsek G
SO-05 MK Lúčky úsek H
Vyššie uvedené stavebné objekty sú súčasťou jednej ucelenej projektovej dokumentácie.

SO-01.1 Miestna komunikácia č. 1 tento stavebný objekt je súčasťou projektovej dokumentácie s názvom: Regenerácia verejného priestranstva v obci Švábovce.

SO-08 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY - tento stavebný objekt je súčasťou projektovej dokumentácie s názvom: IBV Dolinky II - Švábovce

Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch a iných prílohách.

Súčasťou realizácie predmetu zákazky sú aj služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať, a to najmä: zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
538 617,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 ZVO vo výške 16 000,00 Eur
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO; Splnenie podmienky preukáže
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;
3. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo
záujemca použije pri plnení zmluvy - v nadväznosti na § 36 ZVO.
4. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO - údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: bodu 1: min. 2 zrealizované stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (výstavba IBV, t.j. inžinierske siete a komunikácia) v kumulatívnej hodnote min. predpokladanej hodnoty zákazky.
V prípade zrealizovania stavby v inej mene ako EUR, hodnota zákazky sa prepočítava k hodnote v EUR ku dňu zverej. tejto Výzvy. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutoč. stav. prácach uviesť kontakt. údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutoč. stav. prácach.

K bodu 2: uchádzač preukáže, že má k dispozícii osobu/osoby, ktorá/ktoré bude/budú priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác.
Stavbyvedúci musí/musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí/musia mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Inžinierske stavby, t.j. osvedčenie SKSI o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
- minimálne 5 rokov praxe vo funkcii stavbyvedúceho
- minimálne 2 zrealizované stavby komunikácií rovnakého alebo podobného charakteru ako je v predmete zákazky,
pričom aspoň 1 (jedna) stavba musí byť zrealizovaná v min. hodnote 250 tis. Eur bez DPH v pozícii stavbyvedúceho
stavby za predchádzajúcich 10 rokov.
Pozn. uvedenú podmienku je možné preukázať 1.osobou stavbyvedúceho alebo aj 2. rôzne osoby stavbyvedúceho
Dôkaz. prostriedky:
a.) Štruktúr. inf. obsahujúca údaje o vzdel.a odborná prax vo funkcii stavbyvedúceho (roky), viažucej sa k podmienke
účasti, kontaktné údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť účasť na zrealizovaných zákazkách vo funkcii stavbyvedúceho
b) Osvedč.vydané SKSI alebo ekvivalent.doklad vydaný mimo územia SR.
c) Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, resp., že bude vykonávať danú funkciu na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnan. pomere) je voči uchádzačovi.

K bodu 3: Ver. obstarávateľ vyžaduje predložiť platný certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001. Ver. obstarávateľ uzná aj iné rovnocenné certif. vydané prísluš. orgánmi krajín EU, resp. iné dôkazy
predložené uchádzačom, kt. sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certif.. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovaným certif., teda mali by spĺňať min. požiadavky, kt. zaručujú uvedené vydané osvedčenie.

K bodu 4: Uchádzač má k dispozícii strojové alebo technické vybavenie v min. rozsahu: 2 ks nákladné vozidlo s
nosnosťou min. 15 ton, 2 ks traktor bager, 2 ks vibračná doska, 1 ks pásové rýpadlo, 1 ks finišér.
Zoznam strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia musí obsahovať: názov a typ strojového,
prevádzkového alebo technického vybavenia. V prípade prvých dvoch strojov odporúčame aj aby uchádzač uviedol
vlastníka strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia (v prípade, ak má uchádzač strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie vo výlučnom dlhodobom prenájme, uchádzač obsahom ponuky uvedie údaje o vlastníkovi strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia spolu s informáciou, že uvedené strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie má uchádzač vo výlučnom dlhodobom prenájme a zároveň predloží nájomnú zmluvu, ktorou preukáže uvedenú skutočnosť).
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Za účelom zabezpečenia prípadných dodatočných finančných nákladov súvisiacich s odstránením chýb, verejný
obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača zloženie realizačnej a garančnej zábezpeky (kaucie) vo výške 3% z
celkovej ceny diela s DPH.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že najneskôr v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska je úspešný uchádzač
povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu zhotoviteľa spôsobenú činnosťou
zhotoviteľa pri vykonávaní diela vo výške minimálne v hodnote zákazky (vrátane DPH).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.07.2022 10:00
Miesto: V priestoroch osoby poverenej VO: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad
on-line: webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25057/summary a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: IVerejný obstarávateľ umožní osobnú účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Súťažné podklady budú zverejnené na profile verejného obstarávateľa pod príslušným názvom zákazky. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní ako je žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a ponúk, vysvetlenie podmienok účasti a ponúk a predkladanie ponúk, vysvetľovanie ponúk sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona. Určený informačný systém verejným obstarávateľom na komunikáciu v tomto verejnom obstarávaní je systém JOSEPHINE a je prístupný na webovej
stránke:https://josephine.proebiz.com/sk/. Záujemca v prípade záujmu o účasť v tomto verejnom obstarávaní sa musí zaregistrovať v uvedenom informačnom systéme (uviesť identifikačné údaje a potvrdiť svoju identifikáciu
prostredníctvom systému a svojich uvedených údajov) ak už nie je v systéme zaregistrovaný.
Podrobný návod na použitie inf. sys. vrátane potrebného technického vybavenia je na uvedenej stránke.

2. Verejný obstarávateľ uplatnil aspekt zeleného verejného obstarávania vo forme podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO.

3. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Splatnosť faktúr je 30 dní.

4. Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.06.2022