ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení

  Zadávateľ:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
29.824,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.06.2022
  Dátum zverejnenia:
09.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844185
Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Cholasta
Telefón: +421 254653904
Email: ujd@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ujd.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavné činnosti úradu vyplývajú z atómového zákona, z členstva SR v Európskej únii a z medzinárodných zmlúv a dohovorov.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení
Referenčné číslo: ZUIaKB UJD SR
II.1.2) Hlavný kód CPV
72100000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie informačných a komunikačných technológií, hardvérového a softvérového vybavenia a služieb pre projekt ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení.
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava, v potrebných prípadoch inštalácia či zaškolenie obsluhy.
Predmet zákazky zahŕňa aj vypracovanie plánu projektu a požadovanej dokumentácie.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
29 824,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30232100-5
48620000-0
48700000-5
48730000-4
51612000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie informačných a komunikačných technológií, hardvérového a softvérového vybavenia a služieb pre projekt ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení.
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava, v potrebných prípadoch inštalácia či zaškolenie obsluhy.
Predmet zákazky zahŕňa aj vypracovanie plánu projektu a požadovanej dokumentácie.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v časti 1.4. podmienky účasti , súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uvedené v časti 1.4. podmienky účasti , súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.07.2022 10:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom IS JOSEPHINE a využitím všetkých jeho funkcionalít. Záujemca predkladá ponuku elektronicky v IS JOSEPHINE. Podrobné informácie o IS JOSEPHINE určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://josephine.proebiz.com/sk/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.

2) Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle §48 ZVO.

3) Doručovanie podaní v IS JOSEPHINE sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

4) Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.

5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejného obstarávania a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní, ako aj na uzavretie zmluvy, resp. ďalších úkonov spojených s plnením zmluvy vrátane podpisu budúcich dodatkov. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v súlade s §57 ods.2 ZVO právo zmluvu nepodpísať a zrušiť VO, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako PHZ. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, že výsledky kontrol vykonaných RO OPII neumožňujú financovanie z fondov EÚ, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

7) Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa §66 ods.7 písm. b) ZVO a v súlade s bodom 3.2 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov SP.

8) Nejedná sa o zelené VO.

9) Nejedná sa o VO so sociálnymi aspektmi.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.06.2022