Martin, Kasárne 4. čsb, b. č. 36, 3 a posádková ubytovňa – oprava omietok, hygienické nátery v izbách, kanceláriách, kuchynkách, práčovni, chodbách

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
199.672,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.06.2022
  Dátum zverejnenia:
08.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Hlinková
Telefón: +421 960327544
Email: eva.hlinkova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Martin, Kasárne 4. čsb, b. č. 36, 3 a posádková ubytovňa – oprava omietok, hygienické nátery v izbách, kanceláriách, kuchynkách, práčovni, chodbách
Referenčné číslo: SEMaI-497-4/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45453100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava omietok a vykonanie hygienických malieb v dvoch budovách v objekte Kasární 4. čsb Martin a jednej budovy v mestskej časti Martin Podháj.
Budova č. 3, ubytovňa je trojpodlažná a slúži výhradne na ubytovanie. V zlom technickom stave sú omietky a sokle, na mnohých miestach sú popraskané, zatečené a olupujú sa. Dlhodobým používaním sú zanesené a špinavé.
Budova č. 36 je trojpodlažná, slúži na administratívne účely a ubytovanie. V zlom technickom stave sú omietky a sokle, na mnohých miestach sú popraskané, zatečené a olupujú sa. Dlhodobým používaním sú zanesené a špinavé.
Ubytovňa Hrdinov SNP sa nachádza v mestskej časti Martin Podháj, má osem nadzemných podlaží a slúži výhradne na ubytovanie. Priestory budovy sú vplyvom zatekania strechy a porúch vody a kúrenia značne poškodené. Omietky a sokle sú popraskané, zatečené a olupujú sa.
Nutné je opraviť: poškodené omietky a sokle a vykonať hygienické maľby všetkých priestorov v budovách, vymeniť stropne kazety.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
199 672,81 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch Martin v dvoch budovách v objekte Kasární 4. čsb Martin a jednej budovy v mestskej časti Martin Podháj.

Špecifikácia požadovaných prác:
- presun nábytku v miestnostiach,
- demontáž a spätná montáž drevených tyčových garniží,
- prekrytie okien, dverí nábytku a kobercov ochrannou fóliou a papierovou lepenkou,
- oškrabanie a obrúsenie starých náterov, omietok, stien a stropov,
- výmena stropných kaziet,
- vyspravenie stien a vykonanie penetračných náterov,
- vykonanie dvojnásobného hygienického náteru stien a stropov,
- kompletné vyčistenie nábytku, kobercov, okien, dverí, obkladov a podlahy po maľovaní,
- odvoz a uloženie odpadu na skládku.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Uchádzač (alebo ním uvedený subdodávateľ) preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- kópiou aktuálneho živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ),
- kópiou aktuálneho výpisu z obchodného registra (predkladá právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
- kópiou iného oprávnenia, vydané podľa osobitných predpisov,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom zúčastniť sa obhliadky staveniska. Bližšie informácie o termíne a mieste konania obhliadky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Predložením ponuky uchádzač súhlasí s návrhom zmluvy o dielo.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Verejný obstarávateľ nesmie podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí:
a) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
b) ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,
c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov je verejný funkcionár (§11 ods. 1 písm. c)),
d) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).

Toto verejné obstarávanie nie je zeleným ani sociálnym obstarávaním.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.06.2022