Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
911.419,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.06.2022
  Dátum zverejnenia:
08.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 248264207
Email: katarina.vancova@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislavskykraj.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo
Referenčné číslo: 07361/2022/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
39154000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia stálej expozície v novovybudovanom Ekocentre v Čunove. Zámerom je vytvorenie jedinečnej interaktívnej náučnej expozície, založenej na uvedomelom poznaní, ktoré povedie k zvýšenému záujmu o ochranu životného prostredia. Výroba a inštalácia sa vykoná v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD), scenára expozície, zmluvných podmienok a podmienok uvedených v právoplatnom rozhodnutí KPÚ Bratislava.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
911 419,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
92521100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ Čunovo, Petržalská 218, 851 10 Bratislava Čunovo
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia stálej expozície v novovybudovanom Ekocentre v Čunove. Zámerom je vytvorenie jedinečnej interaktívnej náučnej expozície, založenej na uvedomelom poznaní, ktoré povedie k zvýšenému záujmu o ochranu životného prostredia. Výroba a inštalácia sa vykoná v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD), scenára expozície, zmluvných podmienok a podmienok uvedených v právoplatnom rozhodnutí KPÚ Bratislava.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
911 419,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu u zhotoviteľa na výrobu, montáž a inštaláciu miestnosti č. 6 Chránené územia a miestnosti č. 7 CITES, za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok ako je uvedené v zmluve o dielo.
Verejný obstarávateľ je oprávnený (nie povinný) uplatniť opciu na tieto miestnosti, pričom opcia môže byť uplatnená najneskôr vo výzve podľa čl. III., ods. 3.1. prvej vety zmluvy o dielo. Podrobnejšie podmienky sú uvedené v čl. III. zmluvy o dielo. (Príloha č. 3 súťažných podkladov - Zmluvné podmienky).
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 305021X346
II.2.14) Doplňujúce informácie:
kód výzvy Interreg V-A SK-AT: INTERREG V-A SK-AT/2016/02
kód projektu Ecoregion SKAT: 305021X346
kód výzvy Interreg V-A SK-HU: SKHU/1902
kód projektu Ecoregion SKHU: SKHU/1901/1.1/058
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Osobné postavenie podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

1.2.Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných
systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému
obstarávateľovi (okrem dokladu uvedeného v bode 1.3.), a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov
verejnej správy, požadované doklady uvedené v bode 1.1.).

1.3.Uchádzač naďalej predkladá podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona potvrdenie príslušného súdu, že nie je v likvidácii.

1.4.Upozornenie:
1.4.1.Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v
informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi, ak je to relevantné, za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky, údaje uvedené v Prílohe č. 7 súťažných podkladov - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT.
1.4.2.Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4
zákona teda prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
1.4.3.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.4.4.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených podľa § 32 ods.2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.4.5.V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona a § 34 ods. 1 písm. g) zákona.
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov- Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Prílohe č. 3 súťažných podkladov - Zmluvné podmienky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.07.2022 11:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.

V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v bode 22. súťažných podkladov
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0).

2. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.

3. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v bode 11. súťažných podkladoch.

4. Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 21 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 17. súťažných podkladov.

5. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií.

7. Verejný obstarávateľ v súlade s § 10 ods. 7 zákona použil sociálne hľadisko ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy (zabezpečenie vykonávania prác na realizácii diela podľa zmluvy nepretržite minimálne 2 pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí boli do momentu uzatvorenia pracovného pomeru so zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom za účelom vykonávania prác na realizácii diela podľa zmluvy, fyzickými osobami dlhodobo nezamestnanými, tzn. boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov).
Bližšie informácie sú uvedené v bode 9.5. zmluvy o dielo (Príloha č. 3 súťažných podkladov - Zmluvné podmienky).

8.Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom plnenia podľa zmluvy z dôvodu financovania tejto zmluvy z prostriedkov Európskej únie, a to kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku uzatvorenej na účel financovania tejto zmluvy, minimálne však 5 rokov po ukončení projektu. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

9.Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
a) zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa a
b) objednávateľovi bolo doručené súhlasné stanovisko Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je financovaný predmet zákazky, k plneniu zmluvy.

10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu u zhotoviteľa na výrobu, montáž a inštaláciu miestnosti č. 6 Chránené územia a miestnosti č. 7 CITES, za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok ako je uvedené v zmluve o dielo. Verejný obstarávateľ je oprávnený (nie povinný) uplatniť opciu na tieto miestnosti, pričom opcia môže byť uplatnená najneskôr vo výzve podľa čl. III., ods. 3.1. prvej vety zmluvy o dielo. Bližšie informácie sú uvedené v čl. III. zmluvy o dielo. (Príloha č. 3 súťažných podkladov - Zmluvné podmienky).

11. Dĺžka trvania zákazky podľa bodu II.2.7) je uvedená v trvaní pre plnenie základnej časti zákazky.
V prípade uplatnenie opcie sa trvanie zákazky predĺži v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o dielo.

12. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

13. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.06.2022