Humanizácia vnútrobloku Čajkovského, Trnava - PD

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
39.232,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.06.2022
  Dátum zverejnenia:
07.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236343
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Humanizácia vnútrobloku Čajkovského, Trnava - PD
Referenčné číslo: OVO/39787-2022/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
71240000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a s poskytnutím súvisiacich služieb.
Podrobnejšie je uvedené v Podmienkach zadávania zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
39 232,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu Humanizácia vnútrobloku Čajkovského, Trnava v požadovanom rozsahu, t. j. ideová štúdia, geodetické zameranie, vypracovanie prieskumov a posudkov, spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a následne projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, ktorý bude zároveň slúžiť pre výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstarávania a na stavebné konanie.
Podrobnejšie je uvedené v Podmienkach zadávania zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú uvedené v podmienkach zadávania zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú uvedené v podmienkach zadávania zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, resp. oprávnenie vydávané v krajine sídla uchádzača.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú uvedené v podmienkach zadávania zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.06.2022