Servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
  Predpokladaná hodnota:
1.244.217,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.06.2022
  Dátum zverejnenia:
06.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00610381
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 21025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=441670
Hlavná adresa(URL): www.fntt.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb
Referenčné číslo: 48/2022/NL/E-VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
98310000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarania je servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb ako prenájom posteľnej bielizne, prenájom pracovného odevu prevádzkových pracovníkov a prenájom skriniek pre Fakultnú nemocnicu v Trnave.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 244 217,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18130000-9
33192000-2
39512000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 7507/11, 917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarania je servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb ako prenájom posteľnej bielizne, prenájom pracovného odevu prevádzkových pracovníkov a prenájom skriniek pre Fakultnú nemocnicu v Trnave.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 244 217,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v hodnote 60 000,00 EUR
Bližšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ nemá prístup do informačných systémov verejnej správy, z tohto dôvodu nie je možné uplatniť § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejnému obstarávateľovi v prílohe
súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO
(www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou
oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.07.2022 10:00
Miesto: E-VO, s.r.o., Lovinského 22, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom
obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.06.2022