Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet

  Zadávateľ:
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
589.680,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.06.2022
  Dátum zverejnenia:
06.06.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53560922
Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Rumpelová
Telefón: +421 917615641
Email: rumpelova@dpmmartin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20751
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.dpmmartin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet
Referenčné číslo: 01_22
II.1.2) Hlavný kód CPV
55522000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických kariet. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
589 680,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., Flámska 1, 036 01 Martin.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov obstarávateľa po dobu 48 mesiacov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny.
Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania elektronických stravovacích kariet zároveň aj správa elektronických stravovacích kariet a pripisovanie (dobíjanie) stravných jednotiek jednotlivým stravovacím kartám podľa aktuálnych potrieb obstarávateľa a v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej Zákonník práce). Celkové maximálne množstvo stravných jednotiek počas účinnosti zmluvy je 131 040 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
589 680,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 3 ZOVO, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZOVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZOVO alebo § 152 ZOVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení ZOVO.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZOVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZOVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Podľa § 32 ods. 3 ZOVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené vods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov;
(Platí len vprípade, ak uchádzačposkytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t. j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)
(Platí len vprípade, ak uchádzačposkytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha ,,K - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov) všetkých členov orgánov aprokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí sposkytnutím požadovaných údajov, výpis zregistra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne;
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu;
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzačpredkladápodľa § 32 ods. 1 a 2ZOVO doklady uvedené vpísmene f):
f)čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
a Prílohu ,,K - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZOVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZOVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do IS EVO v .pdf skenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepoužije sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku. Výška zábezpeky je uvedená v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Aukčný poriadok sa nachádza v Prílohe "H" súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.07.2022 11:00
Miesto: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., Flámska 1, 036 01 Martin.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné
podklady budú sprístupnené záujemcom v IS EVO. Editovateľné časti súťažných podkladov sú prístupné na
http://www.zilinskazupa.sk/sk/verejne-obstaravanie/zakazky-vyhlasene-elektronickom-systeme-evo.html v priečinku s názvom zákazky, z dôvodu, že nie je možné ich sprístupniť na www.uvo.gov.sk.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. ZÁBEZPEKA: Obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku. Výška zábezpeky je uvedená v súťažných podkladoch.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZOVO.
5. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, verejné obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.06.2022