Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - III. Etapa

  Zadávateľ:
Spojená škola, Jarmočná 108 , Stará Ľubovňa
  Predpokladaná hodnota:
1.318.282,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.06.2022
  Dátum zverejnenia:
03.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola, Jarmočná 108 , Stará Ľubovňa
IČO: 53265301
Jarmočná 108, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marek Ćuchran
Telefón: +421 517081338
Email: marek.cuchran@psk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - III. Etapa
Referenčné číslo: OVZP-2022-326-PLZ-SOŠ-Jarmočná-III. etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na III. etape rekonštrukcie SOŠ na Jarmočnej ul. 108 v St. Ľubovni, ktorá pozostáva z rekonštrukcie hlavného trojpodlažného objektu, ktorý má v súčasnosti manzardovú strechu, ktorá bude hlavným predmetom rekonštrukcie. Navrhnuté je nové tvarovanie strechy - sedlo s valbami v ukončeniach, úprava exteriérového schodiska a tiež nové farebnosti objektu na fasádach. Ďalšími prácami je realizácia verejného osvetlenia v areáli školy, realizácia nových a rekonštrukcia pôvodných spevnených plôch a realizácia sadových úprav.

Predmetom III. etapy rekonštrukcie sú štyri stavebné objekty:
SO-01 HLAVNÁ BUDOVA OBJEKT TEORETICKÉHO VYUCOVANIA
SO-11 VONKAJŠIE OSVETLENIE AREÁLU
SO-12 REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH A VÝSTAVBA NOVÁCH SPEVNENÝCH PLÔCH
SO-13 SADOVÉ ÚPRAVY

Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov: Projektová dokumentácia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 318 282,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto stavby: Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
Okres, Kraj stavby: Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
Súpisné číslo stavby: 253
Parcelné čísla: 520
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov: Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 318 282,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačného program: Integrovaný regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1 Osobné postavenie (k bodu III.1.1) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov, výzvy na predkladanie ponúk
1.1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
1.1.3 Hospodársky subjekt preukazuje splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii na preukázanie PÚ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO návrh čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je prílohou č. 7 SP.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR aby predkladal doklady o plnení PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K ostatným dokladom preukazujúcim splnenie PÚ osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z IS verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
Hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR, a ktorého údaje sú vedené v IS verejnej správy SR, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom SR, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
1.1.4 Podľa § 32 ods. 7 ZVO je PÚ týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.1.5 Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie PÚ. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie PÚ týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.7 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ predložením dokumentu Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED), ), alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.
- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou SP. ÚVO uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu.
- Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii návrh čestného vyhlásenia ku splneniu PÚ v súlade
s § 114 ods.1 ZVO, ktorý je prílohou SP.
1.1.8 Pri preukazovaní splnenia PÚ týkajúcich sa osobného postavenia sa odporúča uchádzačom postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Viď návrh obchodných podmienok v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:30
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Miesto otvárania ponúk je uvedené v bode A-1.4 SP. Ďalšie informácie k otváraniu ponúk v bode A-5 SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov(ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
Súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "ERANET"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene,
úplným a priamym prístupom na URL adrese https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/326
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
VI.3.4) Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
VI.3.5) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia
podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme ERANET.
VI.3.6) Požaduje sa zábezpeka vo výške: 38 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v
súťažných podkladoch.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ vyžaduje aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
VI.3.9) Dĺžka trvania uskutočnenia predmetu zákazky je najneskôr do 30.9.2023.
VI.3.10) Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na
sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.06.2022