Materská škôlka v obci Šarišská Trstená

  Zadávateľ:
Obec Šarišská Trstená
  Predpokladaná hodnota:
433.537,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.06.2022
  Dátum zverejnenia:
03.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Šarišská Trstená
IČO: 00690589
Šarišská Trstená 42, 08214 Šarišská Trstená
Slovensko
Kontaktná osoba: Jaroslav Fogaš - starosta obce
Telefón: +421 517997719
Email: obecstrstena@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6886
Hlavná adresa(URL): https://www.obecsarisskatrstena.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TANOT s.r.o.
IČO: 50778200
Komenského 48/44 , 09431 Hanušovce nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bernacký
Telefón: +421 948926308
Email: bernacky.obstaravanie@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škôlka v obci Šarišská Trstená
Referenčné číslo: 11/2022 - SP (ERANET)
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy s kapacitou 40 detí v obci Šarišská Trstená. Predmetný investičný zámer má zvýšiť potrebu obyvateľstva z dôvodu nedostatočných kapacít v materských školách v okolí, najmä pre rómske deti. Týmto investičným zámerom sa vhodne doplnia kapacity pre občiansku vybavenosť v obci. Umiestnenie materskej školy v plnom rozsahu rešpektuje okolitú zástavbu obce Šarišská Trstená.
Materská škola je riešená ako samostatne stojaci objekt a ako murovaná stavba. Stavba je jednopodlažná a bez podpivničenia, zastrešená plochou strechou. Predmetná materská škola sa bude nachádzať na rovinatom teréne.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie, ...) sú obsiahnuté v Zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním ponuky podrobne preštudovať.
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
433 537,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Šarišská Trstená, k. ú. Šarišská Trstená, parc. č. 101, 102, okres Prešov, kraj Prešovský.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce podľa požiadaviek verejného obstarávateľa viď. príloha č.9 SP - Výkaz výmer a príloha č.10 SP - Projektová dokumentácia.
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy s kapacitou 40 detí v obci Šarišská Trstená. Predmetný investičný zámer má zvýšiť potrebu obyvateľstva z dôvodu nedostatočných kapacít v materských školách v okolí, najmä pre rómske deti. Týmto investičným zámerom sa vhodne doplnia kapacity pre občiansku vybavenosť v obci. Umiestnenie materskej školy v plnom rozsahu rešpektuje okolitú zástavbu obce Šarišská Trstená.
Materská škola je riešená ako samostatne stojaci objekt a ako murovaná stavba. Stavba je jednopodlažná a bez podpivničenia, zastrešená plochou strechou. Predmetná materská škola sa bude nachádzať na rovinatom teréne.
Kapacitné údaje stavby:
- Zastavaná plocha: 380,00 m2
- Úžitková plocha: 331,02 m2
- Obostavaný priestor: 1 102,50 m3
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.
Používané materiály musia spĺňať požadované parametre a predpísané normy.
Dodávateľ je povinný vykonané práce a materiály, ktoré súvisia s predmetom dodávky chrániť pred poškodením, zničením a krádežami až do ich prevzatia verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude znášať všetky škody.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet dodávky od zhotoviteľa po jeho ukončení, ak nebude úplný, resp. prevádzky schopný.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
433 537,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC612-2019-2 (číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: ZM_SEP-IMRK2-2020/003742)
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky v zmysle § 46 ZVO sa nevyžaduje.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie osobného postavenia sa v súlade s § 112 ods. 4 písm. a) ZVO vyžaduje:
a) predloženie dokladu o oprávnení vykonávať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,
b) čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom, alebo
c) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 112 ods. 4 písm. a) ZVO, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO platí, že uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike nie je povinný tento doklad predkladať vo svojej ponuke z dôvodu, že verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci a preto si jej splnenie uchádzačom alebo záujemcom vie overiť aj na portáli OverSi.gov.sk: https://stopbyrokracii.sk/, príp. v Obchodnom registri SR alebo Živnostenskom registri SR na: http://orsr.sk/, https://www.zrsr.sk/ a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html a nepredloženie týchto dokladov nie je možné sankcionovať vylúčením uchádzača/hospodárskeho subjektu.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO v prípade preukazovania splnenia podmienky účasti iným spôsobom ako podľa § 152 ZVO platí, že uchádzač splní predmetnú podmienku účasti predložením prílohy č.2 - Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO uchádzači predložia:
1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b): Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol
1. verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.) podľa § 34 ods. 1 písm. g): Ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží potvrdenie/potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky: pozemné stavby (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje pozemná stavba novostavba alebo rekonštrukcia), pričom uskutočnené stavebné práce budú kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky (433 537,00 EUR bez DPH).

Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam stavebných prác obsahoval minimálne:
- názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
- zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,
- zmluvnú cenu za uskutočnenie stavebných prác bez DPH celkom za požadované obdobie,
- kontaktné údaje odberateľa prostredníctvom, ktorých je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- názov, sídlo odberateľa a potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác.

Ak uchádzač nemá k dispozícii potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác, je potrebné predložiť vyhlásenie uchádzača o uskutočnení stavebných prác doplnený dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah.

Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ odporúča uviesť ich v zozname svojich referencií s poznámkou ÚVO. Ak z referencie ÚVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti.

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.

k § 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim v odbore pozemných stavieb.
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho.

Uchádzač predloží nasledujúce doklady a/alebo dokumenty:
1. Doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte s odborným zameraním na pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie) alebo odkaz na miesto, kde je toto platné osvedčenie verejne dostupné.
2. Doklad alebo dokument, z ktorého budú zrejmé údaje o postavení navrhovaného stavbyvedúceho voči uchádzačovi - interná / externá kapacita uchádzača (vzťah: pracovno-právny, zmluvný, obdobný, ...).

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

2. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov,
- ukončenie finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v jednej fáze.
Otváranie ponúk sa uskutoční Online.
Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť elektronickej ponuky a následne otvorí ponuku.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu "Otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1254).

2. Zadávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
a) OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
b) Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
c) Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

5. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu /
uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 112 ods. 6 a § 55 ods. 1 ZVO, t.j. vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk (super reverzný postup). V súlade s § 55 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

7. Predmetné verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie a obstarávanie inovácií. Verejné
obstarávanie zohľadňuje sociálny aspekt.

8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9. Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy o dielo so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11. Ďalšie podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.06.2022