Defibrilátory vyššej a strednej triedy

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
615.242,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.05.2022
  Dátum zverejnenia:
02.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza
Telefón: +421 248234822
Email: juraj.breza@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Defibrilátory vyššej a strednej triedy
Referenčné číslo: R2.1/078/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
33182100-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka defibrilátorov na použitie pri zabezpečovaní prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka sprievodnej dokumentácie, doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, odskúšanie a spustenie do prevádzky, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov.
Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, spĺňajúci minimálne technicko-medicínske a funkčné požiadavky, schválený na dovoz a použite v Slovenskej republike, resp. v rámci EÚ, vyhovujúci platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.
Predmet zákazky je rozdelený na časti:
časť 1: Defibrilátory vyššej triedy
časť 2: Defibrilátory strednej triedy
.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
615 242,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Defibrilátory vyššej triedy
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
50400000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Pracoviská Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:
Nemocnica Ružinov
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Nemocnica Staré Mesto
Nemocnica akad. L Dérera
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 1: Defibrilátory vyššej triedy - 34 ks
Súčasťou predmetu zákazky je:
- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie sprievodnej dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
444 822,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020AYY1
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov projektu : Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Defibrilátory strednej triedy
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
50400000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Pracoviská Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:
Nemocnica Ružinov
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Nemocnica Staré Mesto
Nemocnica akad. L Dérera
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 2: Defibrilátory strednej triedy - 20 ks
Súčasťou predmetu zákazky je:
- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie sprievodnej dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
170 420,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020AYY1
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov projektu : Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní,
1.2 Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri SR. preto pripúšťa preukázanie len týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
1.3 Plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, zodpovedajúce predmetu zákazky.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO.
1. Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží:
1.1 zoznam dodávok tovaru a poskytnutých služieb rovnakého druhu ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní tovaru podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ - dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Za tovar rovnakého druhu ako predmet zákazky sa považuje tovar zodpovedajúci podkategórii 33182100-0 (Defribrilátory), 33182200-1 (Srdcovostimulačné prístroje) a 33182210-4 (Srdcové stimulátory) Spoločného slovníka obstarávania (CPV). Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže dodanie tovarov a súvisiacich služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, s minimálnou hodnotou objemového plnenia nasledovne:
Pre časť 1 Defibrilátory vyššej triedy v hodnote 200 000,00 EUR bez DPH (dvestopäťdesiat tisíc eur) spolu uskutočnených za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.
Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:
- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa
- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru
- miesto dodania
- lehota dodania (od do, mesiac, rok),
- cena celkom v EUR bez DPH,
- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

Pre časť 2 Defibrilátory strednej triedy v hodnote 100 000,00 EUR bez DPH (stotisíc eur) spolu uskutočnených za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.
Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:
- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa
- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru
- miesto dodania
- lehota dodania (od do, mesiac, rok),
- cena celkom v EUR bez DPH,
- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

Ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, konkrétne ak uchádzač predloží ponuku na časť č. 1 Defibrilátory vyššej triedy aj na časť č. 2 Defibrilátory strednej triedy, na preukázanie splnenia podmienok technickej a odbornej spôsobilosti sa za postačujúce bude považovať preukázanie realizácie časti č. 1 Defibrilátory vyššej triedy predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému JOSEPHINE v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Zábezpeka sa vyžaduje. Podrobnosti sú v súťažných podkladoch,
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.07.2022 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 82101 Bratislava. Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality informačného systému JOSEPHINE
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač alebo ním splnomocnená osoba, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu
o oprávnení podnikať. Osoba splnomocnená uchádzačom aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1 Verejná súťaž podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní, zákon o VO, zákon č. 343/2015 Z.z., ZVO) prostredníctvom systému JOSEPHINE bez uplatnenia e-aukcie
2. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme JOSEPHINE a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a potrebné technické vybavenie zadefinované a zverejnené na portáli https://josephine.proebiz.com
3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať portál https://josephine.proebiz.com
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO obstarávaním inovácií, zelené verejné obstarávania a obstarávanie nie je zamerané na
sociálne aspekty
8. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému JOSEPHINE v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
9. Uchádzač môže na každú časť zákazky predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.05.2022