Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru

  Zadávateľ:
Mesto Pezinok
  Predpokladaná hodnota:
570.846,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.05.2022
  Dátum zverejnenia:
31.05.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Pezinok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305022
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Brathová
Telefón: +421 336901117
Email: msu@msupezinok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.pezinok.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru
Referenčné číslo: EVO012022
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144700-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre údržbu verejného priestoru v Meste Pezinok. Zákazka je rozdelená na 10 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení:

Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb valníková korba s niektorými parametrami
Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou
Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor
Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku
Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápateľnou korbou s niektorými parametrami
Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou
Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami
Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami
Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska
Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie

Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
570 846,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb valníková korba s niektorými parametrami
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144700-5
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka úžitkového vozidla s valníkovou korbou. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144700-5
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka úžitkového vozidla s korbou a hydraulickou rukou. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
74 515,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34390000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka prídavných zariadení k traktoru. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
69 408,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34142100-5
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka výškovej plošiny s podvozkom. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
72 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápateľnou korbou s niektorými parametrami
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka elektrického úžitkového vozidla s jednostrannou sklápateľnou korbou. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
48 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144700-5
42990000-2
44512930-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka mobilného stroja k ničeniu buriny horúcou vodou. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144430-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka zametacieho stroja s prídavnými zariadeniami. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
128 480,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144700-5
44512930-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka multifunkčného vozidla. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
99 350,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka vibračná doska. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 647,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42924300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodávka zariadenia pre dopravné značenie. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 745,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podmienky na preukázanie osobného postavenia platia pre všetky časti predmetu zákazky.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: NEPOŽADUJE SA
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: NEPOŽADUJE SA
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

1. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (ZVO).

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 34 za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Časť 1. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 39 000,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 2. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 60 000,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 3. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 57 000,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 4. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 60 000,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 5. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 40 000,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 6. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 15 000,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 7. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 103 000,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 8. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 80 000,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 9. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške
4500,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.

Časť 10. predmetu zákazky:
VO požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 4500,00 EUR bez DPH za uvedené trojročné obdobie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
V zmysle obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 10:30
Miesto: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční Verejný obstarávateľ až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ bude aplikovať postup v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO v spojení s príslušnými časťami § 55 ods. 1 ZVO, tzv. super reverznú verejnú súťaž. Verejný obstarávateľ teda bude vyhodnocovať ponuku uchádzača z hľadiska splnenia podmienok účasti ako aj splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") na www.uvo.gov.sk., verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile verejného obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na www.uvo.gov.sk., z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

6. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním
zameraným na sociálne aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.05.2022