Front-end a back-end vývoj

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
140.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.06.2022 13:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.05.2022
  Dátum zverejnenia:
31.05.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová
Telefón: +421 259356272
Email: eva.sabova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://bratislava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Front-end a back-end vývoj
Referenčné číslo: MAGS OVO 49448/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti front-end a back-end vývoja, ktoré spočívajú predovšetkým v technickom vývoji pripravených a otestovaných vizuálnych prvkov prostredníctvom front-end technológií (Typescript, React, Nextjs, Tailwindcss). Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
140 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Front-end vývoj digitálnych služieb
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, resp. v súlade s informáciami uvedenými v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti front-end vývoja. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
70 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Back-end vývoj digitálnych služieb
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, resp. v súlade s informáciami uvedenými v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti back-end vývoja. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
70 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení realizovať montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete a/alebo poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby. Na účely preukázania oprávnenia na poskytovanie služby uchádzač predloží rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre individuálne povolenie na používanie frekvencií a potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 15 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;
Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predloží uchádzač údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky bude disponovať min. 1 odborníkom pre každú nižšie uvedenú pozíciu, spĺňajúcim nasledovné požiadavky:

Časť č. 1 - Front-end vývoj digitálnych služieb
1. Medior front-end developer
a) aspoň šesť mesiacov skúseností s technológiami Typescript, React
b) dva a viac rokov skúseností s vývojom softvéru z pozície programátora
c) skúsenosť práce s gitom - vytvárať feature branches, riešiť (git) konflikty, vytvárať pull requesty
d) skúsenosť s testovaním funkčnosti vlastného kódu a opravou nájdených nedostatkov
e) skúsenosť pracovať samostatne na ľubovoľnej zadanej programátorskej úlohe
f) skúsenosť s odhadovaním množstva práce potrebnej na dokončenie (časti) produktového zadania

2. Senior front-end developer
a) aspoň šesť mesiacov skúseností s technológiami Typescript, React, Nextjs, Tailwindcss
b) štyri a viac rokov skúseností s vývojom softvéru z pozície programátora a predošlá skúsenosť buď s vedením tímu
alebo zodpovednosti za fungovanie aplikácie prípadne súčasti väčšieho systému
c) skúsenosť s návrhom architektúry, knižnice / frameworks a vhodné (pragmatické) riešenia pre daný produktový
problém
d) skúsenosť pracovať s gitom - vytvárať feature branches, riešiť (git) konflikty, vytvárať pull requesty
e) skúsenosť s testovaním funkčnosti vlastného kódu a opravou nájdených nedostatkov
f) skúsenosť samostatne pracovať na ľubovoľnej zadanej programátorskej úlohe, riadenie medior developerov vrátane
kontroly a revidovania pull requestov
g) skúsenosť s odhadovaním množstva práce potrebnej na dokončenie (časti) produktového zadania

Časť č. 2 - Back-end vývoj digitálnych služieb
1. Medior back-end developer
a)aspoň šesť mesiacov skúseností s technológiami Typescript a Nodejs (Express alebo Nextjs), PostgreSQL, noSQL databázy (napr. Mongo DB)
b)dva a viac rokov skúseností s vývojom softvéru z pozície programátora
c)skúsenosť práce s gitom - vytvárať feature branches, riešiť (git) konflikty, vytvárať pull requesty
d)skúsenosť s nasadením kódu do Docker kontajnera v rámci Kubernetes infraštruktúry
e)skúsenosť s testovaním funkčnosti vlastného kódu a opravou nájdených nedostatkov
f)skúsenosť samostatne pracovať na ľubovoľnej zadanej programátorskej úlohe
g)skúsenosť s odhadovaním množstva práce potrebnej na dokončenie (časti) produktového zadania

2. Senior back-end developer
a) aspoň šesť mesiacov skúseností s technológiami Typescript a Nodejs (Nextjs), PostgreSQL, noSQL databázy (napr. Mongo DB)
b) štyri a viac rokov skúseností s vývojom softvéru z pozície programátora a predošlá skúsenosť buď s vedením tímu alebo zodpovednosti za fungovanie aplikácie prípadne súčasti väčšieho systému
c) skúsenosť s návrhom architektúry, výberom knižníc a frameworkov pre projekt a hľadaním vhodných (pragmatických) riešení pre daný produktový problém
d) skúsenosť práce s gitom - vytvárať feature branches, riešiť (git) konflikty, vytvárať pull requesty
e) skúsenosť s nasadením kódu do Docker kontajnera v rámci Kubernetes infraštruktúry
f) skúsenosť s testovaním funkčnosti vlastného kódu a opravou nájdených nedostatkov
g) skúsenosť samostatne pracovať na ľubovoľnej zadanej programátorskej úlohe, riadenie medior developerov vrátane kontroly a revidovania pull requestov
h) skúsenosť s odhadovaním množstva práce potrebnej na dokončenie (časti) produktového zadania
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.06.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.06.2022 13:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému Josephine.
Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.05.2022