Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch - Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
560.952,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 08:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.05.2022
  Dátum zverejnenia:
30.05.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Masarik
Telefón: +421 376925914
Email: michal.masarik@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch - Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble
Referenčné číslo: 10039/2021/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie rôznych výukových pomôcok, nástrojov, zariadení a vybavenia potrebných pre rozšírenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu na Strednej odbornej škole technickej, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti, pričom je možné predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri časti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
560 952,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti, pričom je možné predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri časti.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
IKT
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble
II.2.4) Opis obstarávania:
2.1.1 Centrálna riadiaca jednotka
2.1.2 Pracovná stanica
2.1.3 Interaktívny panel
2.1.4 E-learningový software
2.1.5 Software
2.2.3 Interaktívny panel
2.3.2 Interaktívny panel
2.4.2 Interaktívny panel
2.5.2 Interaktívny panel

Bližšia špecifikácia je uvedená v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
72 075,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia verejného obstarávania alebo jeho časti podľa § 57 ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch
ITMS2014+ kód projektu: 302021ADT5
Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
Časť: 2
II.2.1) Názov
Didaktická technika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble
II.2.4) Opis obstarávania:
2.2.1 Flexibilný integrovaný montážny systém
2.2.2 Vzdelávacia výrobná linka
2.3.1 CNC sústruh
2.4.1 Výučbový panel pre pneumatiku a elektropneumatiku
2.5.1 Výučbový panel pre hydrauliku a elektrohydrauliku
2.6.1 Sústruh s digitálnym odmeriavaním
2.6.2 Brúsky
2.7.1 Sústruh s digitálnym odmeriavaním
2.8.1 Diagnostické zariadenie
2.8.2 Dielenský vozík na náradie
2.8.3 Valcová skúšobňa bŕzd
2.8.4 3D geometria
2.8.5 Výučbový panel - vstrekovací systém diesel
2.8.6 Výučbový panel - vstrekovací systém benzín
2.8.7 Výučbový panel ABS
2.8.8 Výučbový panel - elektrický merací systém

Bližšia špecifikácia je uvedená v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
469 994,31 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia verejného obstarávania alebo jeho časti podľa § 57 ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch
ITMS2014+ kód projektu: 302021ADT5
Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nábytok
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39160000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble
II.2.4) Opis obstarávania:
2.1.6 Stôl k pracovnej stanici
2.1.7 Stolička
2.1.8 Stolička na kolieskach čalúnená
2.2.4 Stolička školská pre žiaka
2.2.5 Stolička otočná pre učiteľa
2.2.6 Lavica školská dvojitá
2.2.7 Katedra pre učiteľa
2.2.8 Skriňa plechová
2.2.9 Pracovný stôl
2.3.3 Stolička školská pre žiaka
2.3.4 Stolička otočná pre učiteľa
2.3.5 Lavica školská dvojitá
2.3.6 Katedra pre učiteľa
2.3.7 Skriňa plechová
2.3.8 Dielenská zásuvková stena , výška 1 170 mm
2.4.3 Stolička školská pre žiaka
2.4.4 Stolička otočná pre učiteľa
2.4.5 Lavica školská dvojitá
2.4.6 Katedra pre učiteľa
2.4.7 Skriňa plechová
2.4.8 Pracovný stôl
2.5.3 Stolička školská pre žiaka
2.5.4 Stolička otočná pre učiteľa
2.5.5 Lavica školská dvojitá
2.5.6 Katedra pre učiteľa
2.5.7 Skriňa plechová
2.5.8 Pracovný stôl

Bližšia špecifikácia je uvedená v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 882,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia verejného obstarávania alebo jeho časti podľa § 57 ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch
ITMS2014+ kód projektu: 302021ADT5
Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade
pre verejné obstarávanie.
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.06.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,
v zasadacej miestnosti verejného obstarávateľa na 2. poschodí, dňa 24.06.2022 o 10.00 h. miestneho času.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Viac info v SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude
uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiveProcurement Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.e-obstaranie.sk.
Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portál IS AP UNSK Manuál_Registrácia
hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Manuály na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.
4. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.05.2022