Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavby v rámci Košického kraja

  Zadávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
1.756.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.05.2022
  Dátum zverejnenia:
26.05.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Svetlana Valentová
Telefón: +421 557860045
Email: sp@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8746
Hlavná adresa(URL): http://www.scksk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
TatraTender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81401 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Jakub Hošo
Telefón: +421 911774813
Email: jakub.hoso@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8746
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.scksk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavby v rámci Košického kraja
Referenčné číslo: 440550
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej vo výkone činnosti stavebného dozoru (SD) podľa zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona č.138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pri realizácii stavieb realizovaných s rámci Košického kraja.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 756 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71520000-9
71521000-6
71530000-2
71540000-5
71251000-2
71315300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
územie Košického samosprávneho kraja
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazka je uvedený v ČASTI B. Opis predmetu zákazky súťažných pokladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 756 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.06.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online. Uchádzačovi v rámci súťaže v systéme ERANET, pribudne sekcia "Otváranie ponúk online".
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania.

2. Návod na používanie systému je dostupný na adrese https://scksk.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 85.000 EUR. Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením
bankovej záruky alebo predložením poistenia záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v
bode 16 ČASTI A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 ZVO.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ je pred podpisom zmluvy povinný skúmať aj tú skutočnosť, či je splnená povinnosť overenia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. d) ZVO.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je
a) zeleným verejným obstarávaním,
b) obstarávanie inovácií,
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

7. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje v súlade s článkom 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, zmenené a doplnené nariadením Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.05.2022