„Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“

  Zadávateľ:
Obec Gabčíkovo
  Predpokladaná hodnota:
3.874.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.07.2022 14:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.05.2022
  Dátum zverejnenia:
25.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Gabčíkovo
IČO: 00305391
Hlavná 1039/21, 93005 Gabčíkovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mészáros Árpád, viceprimátor
Telefón: +421 315594101
Fax: +421 315594406
Email: koodis.sala@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
KOODIS spol.s r.o.
IČO: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 905607388
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“
Referenčné číslo: Gabčíkovo 01/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211340-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vyprojektovanie a výstavba Zariadenia pre seniorov, ktoré je rozčlenené na dve časti: ubytovacia budova - A a ubytovacia budova - B. Ubytovacie budovy A a B musia byť samostatné celky vybavené všetkými potrebnými priestormi pre poskytovanie ubytovania s doplnkovými službami pre 40+40 ubytovaných v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách so samostatnými hygienickými zariadeniami v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Celá zákazka pozostáva z:
1.Vypracovania projektovej dokumentácie Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo pre územné a stavebné povolenie vrátane projektu technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí spolu s položkovitým rozpočtom a výkazom výmer, ktorý bude v súlade s podmienkami Štátneho fondu rozvoja bývania.
2.Uskutočnenie stavebných prác - Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo vrátane technickej infraštruktúry v meste Gabčíkovo a nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním kolaudačného rozhodnutia k dielu, uvedených v bode B1.C súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 874 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Gabčíkovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vyprojektovanie a výstavba Zariadenia pre seniorov, ktoré je rozčlenené na dve časti: ubytovacia budova - A a ubytovacia budova - B. Ubytovacie budovy A a B musia byť samostatné celky vybavené všetkými potrebnými priestormi pre poskytovanie ubytovania s doplnkovými službami pre 40+40 ubytovaných v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách so samostatnými hygienickými zariadeniami v zmysle § 35 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Ubytovacia budova A a B:
Budova A a B by mala mať tri nadzemné podlažia. V každej budove musí byť samostatne vybudovaný hlavný vchod, recepcia, hygienické miestnosti, rehabilitačná miestnosť, ambulancia, schodisko, lôžkový výťah, vchod pre zamestnancov, šatňa a osobná hygiena zamestnancov, izolačná miestnosť, miestnosť pre ošetrovateľa, miestnosť pre personál, pohotovostná sprcha a WC, skladové priestory a denná miestnosť na každom podlaží. Jedáleň a spoločenská miestnosť, 30 izieb s kapacitou 40 lôžok v členení 20 jednolôžkových a 10 dvojlôžkových s vlastným hygienickým vybavením.
Kancelárie v počte min.4 ks s vlastným hygienickým vybavením a technické miestnosti ako kuchyňa, kotolňa, práčovňa a žehliareň, sklad čistého a špinavého prádla, ktoré by mali byť umiestnené na prízemí tej ktorej budovy spoločne pre obidve budovy.
Pozemok musí byť parkovo upravený s okrasnou zeleňou a parkovými chodníkmi so záhradným mobiliárom a parkoviskom pre osobné autá pre zamestnancov a návštevníkov. V záhrade má byť vybudovaný altánok pre rôzne spoločenské aktivity pre 40 osôb.
Požaduje sa navrhnúť budovy s plochými strechami, s murovaným konštrukčným systémom a betónovým monolitickým stropom. Steny murované z keramických tvárnic a zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Vonkajšie povrchy s kombináciou tenkovrstvových omietok a tehlového fasádneho obkladu. Okná z plastových, resp. hliníkových profilov a vstupné dvere hliníkové. Vnútorné priečky murované a sadrokartónové. Podlahy dláždené a v izbách laminátové parkety. Hlavný vstup musí byť riešený bezbariérovo a taktiež všetky ostatné priestory budovy musia byť bezbariérovo prístupné, teda bez výškových rozdielov a prahov. Vyššie podlažia prístupné lôžkovými evakuačnými výťahmi. Budovy musia byť vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou, hlasovou signalizáciou požiaru a komunikačným systémom sestra - pacient. Vykurovanie je možné prostredníctvom plynovej kotolne napojenej na samostatný prívod plynu s vlastným meraním. Chladenie a klimatizácia musí byť zabezpečená vzduchotechnikou s rekuperáciou a tepelným čerpadlom. Príprava teplej úžitkovej vody je možná pomocou plynového kotla a solárnych panelov umiestnených na streche. Všetky vnútorné priestory bez možnosti prirodzeného vetrania musia byť odvetrané umelo vzduchotechnickými zariadeniami. Budovy musia mať požadovanú energetickú triedu A0. Budovy je potrebné napojiť novým areálovým prívodom na vodovod cez vodomer osadený v existujúcej vodomernej šachte. Splaškové vody môžu byť odvádzané do verejnej kanalizácie. Dažďové vody zo striech musia byť vypúšťané do novo budovaného vsakovacieho objektu. Budovy musia byť napojené samostatnou prípojkou NN na elektrickú sieť.
Ako podklad predkladá verejný obstarávateľ snímku z katastrálnej mapy a situáciu pozemku s vyznačením všetkých napojovacích miest.
Predpokladané personálne obsadenie:
Kuchyňa 6 osôb
Práčovňa 2 osoby
Upratovačky, údržba 6 osôb
Zdravotnícky a sociálny personál 22 osôb
Administratíva 4 osoby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota odovzdania projektovej dokumentácie pre ÚK v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 874 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
1.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. Uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať predbežne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením podľa § 114. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Pre splnenie podmienky účasti sa vyžaduje predložiť referencie uvedenú v časti min. úroveň štandardov.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uvedením pre zabezpečenie kvality verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva kvality" (napr.: STN EN ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu) v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov) a pre zabezpečenie bezpečnosti počas realizácie uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov) (Certifikát ISO 45001 alebo jeho ekvivalentu). Pre zabezpečenie kvality realizácie požaduje verejný obstarávateľ predložiť Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho doklady uvedené v časti min. úroveň štandardov. Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich projektantov, resp. stavbyvedúcich, resp. ekvivalentný doklad vydaný certifikačnou autoritou.
4. Podľa § 34 ods. 1, písm. h) vo väzbe na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač preukáže zabezpečenie environmentálneho manažérstva predložením platného Certifikátu Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalentu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Uchádzač môže na splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti predložiť aj čestné vyhlásenie podľa § 114 ods.1 zákona o VO. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Vyžaduje sa, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená minimálne jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 1 000.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
2. Uchádzač predloží úradne originál, alebo overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva kvality" (napr.: STN EN ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu) v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), originál alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Certifikát ISO 45001 alebo jeho ekvivalent v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalentu. Ďalej je potrebné predložiť Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.
3. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho: čestné vyhlásenie o vzdelaní, odbornej praxi a súčasnom zamestnaní, alebo štrukturovaný životopis, ďalej predloží osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo jeho ekvivalent. Požadované osvedčenie bude predložené ako originál alebo úradne osvedčená kópia, prípadne kópia osvedčenia opatrená pečiatkou a originálnym podpisom stavbyvedúceho. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačí kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z webstránky SKSI). Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich stavbyvedúcich, resp. ekvivalentný doklad vydaný certifikačnou autoritou.
4. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu platného Certifikátu Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalent.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 15:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P.Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Ukončenie časti III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tak ako uchádzač, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 37 ods. 3. Splnenie podmienky účasti môže predbežne uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu alebo čestným vyhlásením, v ktorom môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch.
2. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné:
- ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
4. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
5. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
6. Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 15.000,00 €. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
7.Vzhľadom na podmienky, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2022