"Chlieb a pečivo"

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
3.662,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2022 12:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.05.2022
  Dátum zverejnenia:
23.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
IČO: 17053668
Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Gabriela Vanková
Telefón: +421 327432642
Email: gabriela.vankova@sostn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Chlieb a pečivo"
II.1.2) Hlavný kód CPV
15811000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávka chleba a pečiva - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.1.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 662,82 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
PHZ 3.662,82 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 4.067,80 EUR. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Dodávka chleba a pečiva - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.1
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: PHZ 3.662,82 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 4.067,80 EUR. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.05.2022