ˇ"Čerstvá hydina a hydinové mäso"

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
2.287,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2022 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.05.2022
  Dátum zverejnenia:
20.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
IČO: 17053668
Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Gabriela Vanková
Telefón: +421 327432642
Email: gabriela.vankova@sostn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
príspevková organizácia v pôsobnosti VUC
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ˇ"Čerstvá hydina a hydinové mäso"
II.1.2) Hlavný kód CPV
15112100-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávka čerstvej hydiny a hydinového mäsa do školskej jedálne vrátane všetkých nákladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 287,40 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
PHZ 2.287,40 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 2.557,48 EUR s DPH. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia. PHZ 2.287,40 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 2.557,48 EUR s DPH. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.05.2022