Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie“

  Zadávateľ:
Obec Šarišské Jastrabie
  Predpokladaná hodnota:
199.212,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.05.2022
  Dátum zverejnenia:
13.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Šarišské Jastrabie
IČO: 00330213
Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Email: obecsarjastrabie@slnet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie“
Referenčné číslo: 10052022
II.1.2) Hlavný kód CPV
43200000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, spolufinancovanej z Kohézneho fondu a s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
199 212,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Šarišské Jastrabie
II.2.4) Opis obstarávania
Drviaca lopata, šmykom riadený nakladač,,traktor, kontajnerový náves, čelný nakladač, prenosová nájazdová váha a veľkokapacitné kontajnery
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
199 212,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: - neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v:
A) § 34 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Špecifikácia podmienok účasti je bližšie definovaná v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí spĺňať minimálnu požadovanú úroveň štandardu vo väzbe na podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v §34 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 14:00
Miesto: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://eranet.sk/tenders v
rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1183).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch,
ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich
informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na
URL:https://eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet.
Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na:
https://eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7,
Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie
požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie
pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene
skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania.
Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako
oskenovaná kópia.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na
zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
10. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
11. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
12. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené ver. obst. na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade jednotného európskeho dokumentu je možné vyplniť údaj o globálnom splnení všetkých podmienok účasti.
13. Informácia o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú
je uvedená v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.05.2022