Rozšírenie zhodnocovania stavebných odpadov – stavebné práce – CSM STAV s.r.o.

  Zadávateľ:
CSM - STAV s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
636.374,22 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.05.2022
  Dátum zverejnenia:
13.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
CSM - STAV s.r.o.
IČO: 36206016
Močarianska 151, 07101 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@cepartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.csm-stav.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
obstarávateľ podľa §8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
stavebná a recyklačná činnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie zhodnocovania stavebných odpadov – stavebné práce – CSM STAV s.r.o.
Referenčné číslo: 2022-CSM-STAV_stavba
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zámerom investora je rozšírenie existujúcej prevádzky a umožnenie jej fungovania aj v zimných mesiacoch a v nepriaznivom počasí vytvorením zastrešených a uzavretých priestorov, vhodných na strojné drvenie a triedenie zhromaždeného materiálu a dočasné skladovanie produktov (sypké materiály: drvený betónový recyklát podľa frakcii, antuka, očistené tehly, dlažobné kamenné a betónové prvky, obrubníky, a pod).
V súčasnosti sú plochy navrhnuté pre výstavbu haly využívané ako manipulačné a dopravné plochy fungujúceho strediska na zhodnocovanie stavebných odpadov.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
636 374,22 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
CSM-STAV s.r.o., Priemyselná č. 91, Michalovce, LV č. 8032 k.ú. Michalovce, Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
636 374,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2016-16
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Podľa § 33 ods. 1 písm. c) v spojení s § 38 ods. 9 zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s predmetom zákazky a je odborne a technicky schopný dodať požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky, ktorý je predmetom zákazky pričom kumulatívna hodnota požadovaných referencií nepresahuje výšku PHZ.

(2) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vyžaduje od uchádzača preukázanie disponovanie kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie riadenia stavebných prác odborníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou a skúsenosťami pri realizácií prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2022 14:30
Miesto: Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 56, Bratislava 821 08
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude zrealizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa §52 ZVO. Všetky informácie súvisiace s online otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.05.2022