„Zníženie energetickej náročnosti budovy školy“ – SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Kravany nad Dunajom

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
251.933,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.05.2022 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.05.2022
  Dátum zverejnenia:
12.05.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Ľudmila Števicová
Telefón: +421 376925903
Email: ludmila.stevicova@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3011
Hlavná adresa(URL): https://www.unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Zníženie energetickej náročnosti budovy školy“ – SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Kravany nad Dunajom
Referenčné číslo: 08087/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zateplením fasády a výmenou okien na budove školy.
Budova je dvojpodlažná, je čiastočne podpivničená, postavená bola na začiatku 20. st. a terajšiemu účelu slúži od r.1953 - 1954. Škola pozostáva z dvoch častí, staršia budova v tvare písmena L o zastavanej ploche 857 m2 bola rekonštruovaná a rozšírená o nadstavbu 2. podlažia v r. 1953 až 1954. Začiatkom osemdesiatych rokov bola postavená dvojpodlažná prístavba o zastavanej ploche 394 m2, zastrešená plochou strechou, nad ktorú bola v roku 2008 vybudovaná sedlová strecha.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
251 933,54 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom budú hlavne nasledovné stavebné práce:

- zateplenie obvodových murovaných konštrukcií stien so zatepľovacími minerálnymi doskami hr. 150mm
- vonkajšie omietky stien tenkovrstvové silikátové
- vonkajšia omietka stien soklová
- oplechovanie vonkajších parapetov
- elektromontážne práce na bleskozvode
- dodávka a montáž plastových výplní otvorov
- všetky vonkajšie okná a dvere budú vymenené okrem okien a dverí na suteréne. Vymenené vonkajšie okná a dvere budú plastové s izolačným trojsklom, s celoobvodovým kovaním.
- po dokončení murárskych prác sa celý objekt vymaľuje.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu C
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu D
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona

Podľa § 34 ods. 3 zákona, ak relevantné
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.05.2022